[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

21.05.2020

KOMUNIKAT

dotyczący dofinansowania do wypoczynku urlopowego pracowników UP w Lublinie

 

1. Zasady przyznawania świadczeń

Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje pracownikom zatrudnionym w Uniwersytecie Przyrodniczym niezależnie od wymiaru etatu.

 

Zgodnie z regulaminem ZFŚS, podstawą do przyznania świadczeń ze środków FS jest średniomiesięczny przychód przypadający na osobę w rodzinie z roku podatkowego poprzedzającego rok przyznawania świadczeń, wynikający z uzyskanych w rodzinie przychodów pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez współmałżonka lub pracownika, dochody z działalności gospodarczej wykazane w rocznej deklaracji PIT, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Sposób obliczania średniomiesięcznego przychodu na jednego członka rodziny wg zeznania podatkowego PIT 37 za 2019:

podatnik:  poz. 69 minus poz.106 podzielona przez 12 m-cy,

             wspólnie z małżonkiem: (poz. 69 + poz.102)-(poz.106+107) podzielona przez 12 m-cy,  

Otrzymane kwoty dzielimy przez liczbę osób na utrzymaniu.

 

Zgodnie z § 10 pkt 2 Regulaminu ZFŚS pracownik Zespołu Spraw Socjalnych ma prawo żądać do wglądu zeznania podatkowe dokumentujące wysokość przychodu (dochodu) na członka rodziny wskazanego we wniosku.

 

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku (wniosek do pobrania) należy dostarczyć do Zespołu Spraw Socjalnych jednym z poniższych sposobów:

1. w postaci elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego i odręcznie podpisanego Wniosku na adres   skrzynki mailowej: fundusz.socjalny@up.lublin.pl (a następnie dostarczyć oryginał wniosku w późniejszym terminie);

2. w postaci papierowej:

- wrzucając wniosek do urny wystawionej w głównym holu budynku Rektoratu, ul. Akademicka 13;

- przekazując przez Biuro Podawcze;

- za pomocą Poczty Polskiej (adresując korespondencję na: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zespół Spraw Socjalnych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin).

 
Termin składania wniosków upływa z dniem 10 czerwca br.
 
2. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie wynosi: 

Średniomiesięczny przychód na członka rodziny
wysokość świadczenia
dla pracownika
dla dziecka
do 2 000 zł
3000 zł
600 zł
od 2001 – do 3000 zł
2800 zł
550 zł
od 3001 – do 4000 zł
2600 zł
450 zł
od 4001 – do 5000 zł
2400 zł
400 zł
powyżej 5000
2200 zł
350 zł

 

Pracownik lub były pracownik może uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, w formie zorganizowanej (zimowiska, kolonie, obozy, kolonie zdrowotne), po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku wystawionego na nazwisko pracownika, określającego koszt wypoczynku, imię i nazwisko dziecka korzystającego z wypoczynku, okres pobytu, miejscowość wypoczynku oraz numer zgłoszenia wyjazdu do kuratorium (dokonanego przez organizatora wypoczynku).

Wysokość dofinansowania wynosi :

przy przychodzie do 2000 zł - 600 zł

od 2001- do 3000 zł               - 550 zł

od 3001- do 4000 zł               - 450 zł

od 4001 - do 5000 zł              - 400 zł

powyżej   5000 zł                   - 350 zł 

Kwota dofinansowania do w/w formy wypoczynku, nie podlega opodatkowaniu dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

 

3. Wypłata świadczeń

Wypłatę dofinansowania do wypoczynku pracownik UP otrzyma pod warunkiem złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku (obowiązkowo należy wskazać termin wykorzystanego lub zaplanowanego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze co najmniej 10-ciu kolejnych dni roboczych).

Karta nie jest wymagana.
 

Wypłaty dofinansowań będą realizowane wraz z wynagrodzeniem pracownika i uzależnione są od okresu wykorzystywania urlopów.

 

Wypłatę dofinansowania do wypoczynku na każde uprawnione dziecko otrzymuje pracownik pod warunkiem, że dziecko zostało zgłoszone do ewidencji w Dziale Kadr.

 

Pracownicy, którzy złożyli wniosek w wymaganym terminie, ale nie mają możliwości skorzystania z urlopu w wymiarze 10 kolejnych dni roboczych w 2020 roku z uwagi na przebywanie na urlopach wychowawczych i innych urlopach zaliczanych do uprawnień pracowniczych, bądź długotrwałych zwolnieniach lekarskich i świadczeniach rehabilitacyjnych otrzymają świadczenie wraz z ostatnim wynagrodzeniem wypłacanym w 2020 roku. Na wniosku należy umieścić adnotację dot. planowanego terminu powrotu do pracy.

 

Terminy składania wniosków o bezzwrotną pomoc dla emerytów i rencistów oraz o wypłatę pożyczek zostały wskazane w komunikacie Rektora z dnia 21 maja 2020r.

 

Wszelkich informacji udziela Zespół Spraw Socjalnych pod nr tel. 81 445-69-11

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14:00 z wyłączeniem środy – dzień bez przyjęć.

 
 
 

Zespół Spraw Socjalnych

 

 

Lublin, 21 maja 2020r. 


« wstecz