[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

11.04.2018

W związku z przygotowaniem wniosku w ramach Działania 3.5 Zintegrowane Programy Uczelni Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków EFS, prosimy  społeczność akademicką o podanie propozycji, idei i koncepcji, które będzie można uwzględnić w projekcie. Propozycje prosimy składać na adres e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl
 
Państwa pomysły i propozycje powinny się wpisywać w następujące typy projektów:
 
1. Realizacja programów kształcenia  o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych,  w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności :
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację ,
d) wysokiej jakości programy stażowe ( ten rodzaj działań może stanowić odrębny tryb projektów.
 
2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach   oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców realizowane ( z wyłączeniem staży) np. poprzez:
a) Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
b) Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
c) Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
d) Wizyty studyjne u pracodawców.
 
3. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 
4. Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:
a) Interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
b) Międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi, 
c) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/ komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich .
 
5. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.
 
6. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia:
a) Informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu repozytoriów prac dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,
b) Narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj: wsparcie rozszerzania zakresu informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o szkolnictwie wyższym, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego.
 
7. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.
 
8. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.
 
Zapraszamy do wspólpracy.
 
Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Centrum Nauki:
Izabela Czaja-Banasiak - tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk- tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463

 


« wstecz