UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

09.01.2017

1.Adresaci konkursu:

1.1.Konkurs skierowany jest do osób planujących ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

 

2.Warunki przystąpienia do konkursu:

2.1.Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego mogą występować podmioty:

a) określone w art. 10 pkt 1, 3-6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) zwane dalej wnioskodawcami, 

b) dla których finansowanie nie stanowi pomocy państwa (pomocy publicznej lub de minimis).

 

2.2.W konkursie rozpatrywane będą wnioski: 

a) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; 

b) których okres realizacji wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania; 

c) których wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych; 

d) które nie przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie; 

e) które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

 

2.3.Realizującymi działanie naukowe mogą być osoby, które:

a) uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia; 

b) nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki; 

c) w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

 

2.4. Koszty realizacji działania naukowego muszą uwzględniać zasady określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia, dotyczącym kosztów w konkursie MINIATURA 1.

 

3.Dziedziny nauki:

3.1.Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski w dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 102/2014 z dnia 10 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

4.Sposób i termin składania wniosków:

4.1.Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

 

4.2.Zakres danych wymaganych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku o finansowanie w konkursie MINIATURA 1 określa załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

4.3.Podmiot, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje wraz z wnioskiem informacje dotyczące: a) badań naukowych zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w tym podmiocie; b) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

 

4.4.Wniosek o finansowanie, przygotowany w języku polskim i podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl.

 

4.5.Postępowanie, o którym mowa w niniejszej uchwale nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), a przepisy w nim zawarte stosuje się wyłącznie odpowiednio.

 

5.Ograniczenia w składaniu wniosków:

5.1.Wniosek, który nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu nieprawidłowości w kosztorysie lub został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie po 30 dniach od dnia, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna. 

5.2.Osobą realizującą działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA można być tylko raz.

5.3.W konkursie MINIATURA 1 może być rozpatrywany tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest osobą realizującą działanie naukowe.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1


« wstecz