UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

09.01.2017

1.Adresaci konkursu: 

1.1.Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r.
 
1.2.Konkurs skierowany jest do osób, które:
a) nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
 
b) mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.
 
1.3. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić:
a) osoby fizyczne, w przypadku jeżeli kierownik projektu spełnia warunki określone w pkt 1.2. lit a);
b) jednostki naukowe , w przypadku jeżeli kierownik projektu spełnia warunki określone w pkt 1.2 lit b). 
zwane dalej „wnioskodawcami”
 
2.Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:
a) które przewidują realizację projektów badawczych obejmujących badania naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) lub b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki, we wszystkich dyscyplinach naukowych określnych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;
 
b) w których kierownik projektu przedstawi kopię dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora bądź przedstawi oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora w przypadku zamiaru uzyskania stopnia naukowego doktora do 30 czerwca 2017 r.;
 
c) w których okres realizacji projektów badawczych wynosi 24 lub 36 miesiące;
 
d) w których kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, i przedstawi dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę na realizację przez niego stażu zagranicznego;
 
e) które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 
f) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 111/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r., zwanym dalej „Regulaminem”.
 
3.Zasady finansowania:
Jednostka naukowa będąca miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:
a) zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego, na zasadach określonych w Regulaminie;
 
b) realizację projektu badawczego na podstawie kosztorysu wskazanego we wniosku;
 
c) realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym, w tym: 
─ środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
─ środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
4.Sposób i termin składania wniosków:
4.1.Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie SONATINA 1 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
4.2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje wraz z wnioskiem informacje dotyczące: 
a) badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce; 
b) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 
4.3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) z wymaganymi załącznikami, należy wysłać w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do 15 marca 2017 r. wraz z podpisanym elektronicznie dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego dokumentu podpisanym w sposób tradycyjny.
 
5.Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 września 2017 r.
 
Szczegółowe informacje na stronie:
 


« wstecz