BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Strategia rozwoju wydziału

« wstecz

 
STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU

BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI NA LATA 2013-2020

 

Lublin 2018 

 

Wydział

Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Władze
Dziekan: Prof. dr hab. Joanna Barłowska
 
 

I.   Historia i charakterystyka Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

     Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (nowa nazwa Wydziału została zmieniona z dniem 1 września 2016 r. zgodnie z Uchwałą Senatu 22/2015-2016 z dnia 22.01.2016), poprzednio Biologii i Hodowli Zwierząt (od 1998 r.), a pierwotnie Zootechniczny powstał 1 września 1953 r., jeszcze w strukturach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako trzeci w obrębie nauk rolniczych – obok Wydziału Rolnego i Weterynaryjnego. W ciągu prawie 65 lat istnienia ulegał wielu przekształceniom, dostosowując ofertę naukową i edukacyjną do potrzeb rynku. W trakcie swojej historii przeszedł w strukturze wiele reorganizacji. Aktualnie tworzą Wydział następujące jednostki wewnętrzne:

Struktura organizacyjna 

Struktura Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – stan na 29.01.2018 r.

Dziekanat WBNoZiB
 

Instytut  Hodowli Zwierząt
i Ochrony Bioróżnorodności

 • Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
 • Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im. prof. T. Efnera
 • Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • Pracownia Doradztwa Rolniczego 
Instytut Żywienia Zwierząt 
i Bromatologii
 • Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
 • Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 • Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii
 • Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
 • Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
 • Pracownia Zoopsychologii
 • Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
Katedra Biochemii i Toksykologii
 • Pracownia Biochemii Analitycznej
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 • Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
 • Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt
 • Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących
 • Zakład Etologii Zwierząt
 • Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich

Katedra Higieny Zwierząt
i Zagrożeń Środowiska

 • Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu
 • Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

 

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
 • Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
 • Zakład Hydrobotaniki
Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
 • Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
 • Pracownia Bioindykacji Środowiska
 
 

 Aktualnie na Wydziale zatrudnionych jest łącznie 177 osób, z czego 117 na stanowiskach naukowo-dydaktycznych. W grupie pracowników naukowo-dydaktycznych jest 17 profesorów zwyczajnych, 6 profesorów nadzwyczajnych z tytułem profesora, 12 profesorów nadzwyczajnych UP, 29 adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 40 adiunktów i 6 asystentów ze stopniem doktora i 7 asystentów ze stopniem zawodowym magistra. Ponadto zatrudnionych jest 6 starszych wykładowców oraz 54 pracowników inżynieryjno-technicznych i obsługi 17.05.2018 r.).

Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. W 1966 roku nabył prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, a w 1986 r. do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki.

Wydział przez cały czas rozwija swoją ofertę dydaktyczną. Obecnie realizowanych jest 12 kierunków studiów. Momentem przełomowym było powołanie w 1992 r., obok zootechniki, drugiego kierunku studiów – Ochrony środowiska. W 2002 roku utworzono na Wydziale trzeci kierunek studiów – Biologia, ze specjalnością biologia stosowana, w 2010 r. powołano czwarty kierunek – Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), a w 2011 r. piąty – Bezpieczeństwo żywności. W latach 2012-2014, na bazie trzech specjalności z kierunku Zootechnika powstały nowe kierunki: Hipologia i jeździectwo, Behawiorystyka zwierząt oraz Doradztwo w obszarach wiejskich. W 2015 r. powstał dziewiąty kierunek studiów (IIo) – Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, a w 2017 r. powołano studia I stopnia. W 2017 r. powstały dwa kolejne kierunki studiów: Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana oraz anglojęzyczny – Equine Management and Care. W 2018 r. powstał kierunek studiów Biokosmetologia i specjalność w języku angielskim (Horse Osage) na II stopniu kierunku Hipologia i jeździectwo. Zootechnika funkcjonuje trzy specjalności na I i dwie na IIo studiów, a na Biologii 2, w tym na IIo – Biologia sądowa.Od 1996 r. Wydział prowadzi również studia doktoranckie. Na Wydziale uruchomionych jest obecnie 5 kierunków studiów podyplomowych.

Młoda kadra Wydziału dostosowując swoje kompetencje do nowopowoływanych kierunków studiów poszerza i rozwija swoje zainteresowania naukowe w dziedzinie nauk biologicznych, a także w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i żywienia. Aby zapewnić wysoką jakość kształcenia, w realizacji zajęć na niektórych kierunkach studiów biorą udział również osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Wydział podlega ocenie parametrycznej zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, które stanowią podstawę finansowania statutowego. Podlega również ocenie jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena programowa) prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, z późn. zmianami) 

II.                Misja Wydziału

 Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki jako jednostka afiliowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nakłada sobie podobne cele i wartości jakie zawarte są w misji całej Uczelni.

Zasadnicze cele to:
 • kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu i kraju,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej biologii, hodowli i użytkowania zwierząt, jakości żywności oraz ochrony środowiska,
 • rozwój kadry naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, nie tylko w dyscyplinie zootechnika, ale również w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz w dziedzinie nauk biologicznych,
 • współpraca naukowa z pokrewnymi jednostkami w kraju i za granicą, a także środowiskiem gospodarczym,
 • upowszechnianie wiedzy, postępu technologicznego i przyrodniczego w regionie i poza jego granicami,
 • działania naukowe mające na celu wspieranie produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego metodami zintegrowanymi i ekologicznymi w czystym i bezpiecznym środowisku z wykorzystaniem dużej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich na terenie wschodniej Polski.

Wszystkie te działania będą realizowane z zachowaniem najwyższych standardów naukowych, etycznych i moralnych.

 

III. Wizja Wydziału

 Wydział jako członek Wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego, jednostki publicznej przewiduje jako priorytetowe działania w zakresie:

 • stałej poprawy jakości kształcenia i poszerzania oferty dydaktycznej na wszystkich stopniach kształcenia,
 • badań naukowych, których jakość będzie akceptowana na arenie krajowej i międzynarodowej,
 • rozwoju kadry naukowej, pozwalający m. in. poszerzyć uprawnienia Wydziału do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych,
 • rozbudowy bazy materialnej, w tym aparaturowej i doświadczalnej,
 • doskonalenia struktur organizacyjnych Wydziału,
 • aktywowania do efektywnej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w celu podnoszenia prestiżu Wydziału, który jest dobrem wszystkich jego pracowników.


IV. 
Strategia Wydziału

Strategia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki jako jednej z 6 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (przyjęta przez Radę Wydziału w dniu 14.11.2013 r.) jest ściśle związana z wizją, misją i celami strategicznymi zawartymi w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  na lata 2013-2020 i przyjętymi przez Senat w dniu 22.03.2013 r.

Zasadnicze cele strategiczne i operacyjne Wydziału planowane są w następujących kierunkach działania:

Cele strategiczne

Cele operacyjne wynikające ze strategii Uczelni

Przypisana jednostka wydziałowa

Zapewnianie najwyższej jakości kształcenia

C.1.1. Wzbogacanie i różnicowanie oferty dydaktycznej

Rada Wydziału, Rady Programowe Kierunków Studiów, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału

C.1.2. Wykorzystywanie nowoczesnych metod i technologii w dydaktyce
Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału

C.1.3. Wzmacnianie jakości dydaktyki w działalności Uniwersytetu

Kolegium Dziekańskie, Rada Wydziału, Komisja ds. Jakości Kształcenia, Jednostki organizacyjne Wydziału, Komisja ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich

C.1.4. Wszechstronny rozwój studentów i absolwentów

Kolegium Dziekańskie, Samorząd Studencki, Koła Naukowe, Studenckie Organizacje Artystyczne i Sportowe, Przedstawiciel Wydziału w Biurze Karier Studenckich, Przedstawiciel Wydziału w Zakładzie Szkolenia Praktycznego

Wzmacnianie pozycji naukowej i badawczej Wydziału

C.2.1. Osiąganie wysokich kategorii naukowych jednostek Uniwersytetu

Dziekan Wydziału, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału, Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Komisja ds. Kadr, Komisja ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich

C.2.2 Uzyskiwanie kolejnych uprawnień naukowych

Kolegium Dziekańskie i wybrane jednostki organizacyjne Wydziału

C.2.3 Rozwijanie interdyscyplinarnych badań naukowych

Dziekan Wydziału, Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału

C.2.4 Osiąganie wyższej efektywności badań naukowych
Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału

Wydział otwarty na współpracę

C.3.1 Zwiększanie aktywności studentów i absolwentów w działalności Wydziału i Uniwersytetu

Kolegium Dziekańskie, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału, Studenckie Koła Naukowe

C.3.2 Poszerzanie współpracy z innymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w kraju i zagranicą

Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału

C.3.3. Rozwijanie współpracy Wydziału ze środowiskiem krajowym i zagranicznym

Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału

Wydział efektywnie zarządzaną jednostką sektora finansów publicznych

C.4.1 Zapewnianie wysokokwalifikowanej i zmotywowanej kadry Wydziału

Dziekan Wydziału, Rada Wydziału, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału

C.4.2 Wzmacnianie prestiżu Wydziału

Dziekan i prodziekani Wydziału, Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału

 

1.      Badania naukowe

Głównymi kierunkami badań Wydziału będą prace prowadzone w ramach ustalonych w Krajowym Programie Ramowym strategicznych badań II, III i IV, tj. w priorytecie 2.1. Zarządzanie środowiskiem, 2.3. Różnorodność biologiczna i jej ochrona, 2.5. Optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych, 2.6. Gospodarka recyrkulacyjna oraz inne środki techniczne ochrony środowiska., 3.1. Żywność prozdrowotna, 3.2. Postęp biologiczny w rolnictwie oraz 4.2. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju. Tematyka tych badań w dużym stopniu będzie również korespondowała z działalnością dydaktyczną prowadzoną przez poszczególne Jednostki.

Planowane badania realizowane na Wydziale będą konsolidować się w następujących  obszarach badawczych:

 

Cele
własne Wydziału

 

Działania własne Wydziału związane realizacją strategii Wydziału i Uczelni

 
 Miernik

1.      Wspieranie i oddziaływanie na hodowlę i chów zwierząt, w tym również wolno żyjących w regionie Polski południowo-wschodniej

Ukierunkowywanie badań z zakresu szeroko rozumianej hodowli i użytkowania zwierząt do potrzeb społecznych, w szczególności w zakresie jakości żywności, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, zachowania dobrostanu i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących, opracowywania nowych technologii produkcji zwierzęcej

Liczba prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, liczba wypromowanych absolwentów kierunku zootechnika, liczba patentów, wdrożeń itp.

2.      Aktywne działania mające na celu poprawę wartości odżywczej surowców i produktów zwierzęcych (w tym również ekologicznych) o podwyższonej zawartości substancji biologicznie czynnych

Kontynuowanie i poszerzanie zakresu badań dotyczących produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, których wyniki pozwolą  na poprawę ich jakości (zgodnie z wymaganiami konsumenta i przetwórcy) i zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Liczba prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, szczególnie z listy JCR, liczba wypromowanych absolwentów kierunku bezpieczeństwo żywności, liczba wdrożeń itp.

3.      Aktywne działania mające na celu poprawę środowiska przyrodniczego na obszarach Polski środkowo-wschodniej

Ukierunkowanie badań związanych z aktualnymi problemami środowiska zarówno w odniesieniu do człowieka jak i do zwierząt (poznanie zagrożeń środowiskowych i zawodowych w intensywnej produkcji zwierzęcej, plany ochrony zasobów i walorów obszarów szczególnie cennych przyrodniczo i kulturowo, projekty kształtowania struktury, funkcji i stylu krajobrazu, monitoring stanu ekologicznego wód Polski południowo-wschodniej, opracowanie zasad prowadzenia zrównoważonej gospodarki rybackiej oraz renaturalizacja ekosystemów wodnych i torfowiskowych)

Liczba prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, szczególnie z listy JCR, liczba wypromowanych absolwentów kierunku ochrona środowiska i biologia, liczba wdrożeń, opracowanych projektów itp.

4.      Rozwój badań z zakresu genetyki, genomiki, transkryptomiki, proteomiki i biotechnologii zwierząt

Kontynuacja badań dotyczących genomu i proteomu różnych gatunków zwierząt, w kontekście badań aplikacyjnych i podstawowych, szacowanie struktury genetycznej populacji zwierząt, genetyczne doskonalenie zwierząt

Liczba prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, szczególnie z listy JCR, zgłoszenie nowych zidentyfikowanych alleli genów do bazy GenBank,

oszacowanie struktury genetycznej populacji rodzimych (lokalnych) dla Lubelszczyzny ras zwierząt

5.      ekspertyzy, kursy, szkolenia, wykłady, analizy, doradztwo i konsultacje, realizacja projektów

Zwiększenie oferty kształcenia na poziomie studiów podyplomowych, przekazywanie wiedzy w organizowanych szkoleniach dla szeroko pojmowanej praktyki, wspieranie posiadaną wiedzą naukową różnych organizacji związanych z produkcją rolniczą i ochroną środowiska działających w regionie,   zwiększenie efektywności pozyskiwania funduszy w ramach projektów badawczych regionalnych, krajowych i europejskich, większy nacisk na współpracę z praktyką (ekspertyzy, szkolenia, doradztwo i konsultacje, wspólna realizacja projektów badawczych)

Liczba pozyskanych projektów badawczych, liczba opracowanych ekspertyz dla organów administracji państwowej i samorządowej, liczba wydanych dyplomów ukończonych studiów podyplomowych

 

 

 
2.      Dydaktyka

  Nadrzędnym celem Wydziału będzie kształcenie specjalistów dla rynku pracy, głównie regionu południowo-wschodniej Polski w ramach 12 kierunków studiów, tzn. Zootechnika, Ochrona środowiska, Biologia, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bezpieczeństwo żywości, Hipologia i jeździectwo wraz z anglojęzyczną specjalnością na II stopniu - Horse usage, Behawiorystyka zwierząt, Doradztwo w obszarach wiejskich, Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, Biokosmetologia oraz w języku angielskim Equine management and care, a także uczestnictwo w kształceniu na kierunkach studiów realizowanych przez inne Wydziały Uczelni, tzn. Dietetyka, Towaroznawstwo, Technologia żywności, Biotechnologia, Rolnictwo, Architektura krajobrazu, Gospodarka przestrzenna, Turystyka i rekreacja, Inżynieria środowiska, Bioinżynieria i Weterynaria. W ramach wszystkich prowadzonych przedmiotów, realizowanych na kierunkach studiów planowane jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia poprzez udoskonalanie programów w treści zawierające aktualne osiągnięcia współczesnej nauki. Prowadzone będą konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym mające na celu dostosowywanie planów i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy. Planowane jest wzbogacenie oferty nauczania w językach obcych, głównie angielskim, szczególnie na studiach IIIo. Kontynuowane będą działania w kierunku organizowania staży i praktyk w wiodących podmiotach gospodarczych. Monitorowane będą również kariery absolwentów, a także promowane ich osiągnięcia. Aktywizowana będzie także działalność studentów w ramach kół naukowych.

Przewidywana jest dalsza aktywna promocja Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu lepszego ich zapoznania z ofertą edukacyjną.

W strategię Wydziału wpisuje się także duża dbałość o zapewnienie ustawicznego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej kształcenie na wszystkich kierunkach studiów, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych zajęć. W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia prowadzona będzie nadal ciągła ocena pracowników dydaktycznych, dokonywana przez studentów, a także przez zwierzchników w formie hospitacji. Prowadzona będzie również weryfikacja dorobku naukowego i doświadczeń zawodowych nauczycieli, które powinny być powiązanie z prowadzonymi zajęciami. Planowane jest modernizowanie laboratoriów i ciągłe ich doposażanie w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą.

W ramach działalności dydaktycznej planowane jest także zwiększanie oferty kształcenia na poziomie studiów podyplomowych.

 

3.      Baza dydaktyczno-badawcza

  Wydział posiada nie w pełni satysfakcjonującą bazę lokalową, przy jednoczenie dość dobrym wyposażeniu wielu jednostek Wydziału w nowoczesną aparaturę laboratoryjną. Posiada również 2 pracownie komputerowe. Podstawowym zadaniem będzie zatem pozyskiwanie nowych pomieszczeń do prac laboratoryjnych, jak i działalności dydaktycznej. Celem jest również dalsze wyposażanie w nowoczesną aparaturę istniejących już laboratoriów, zarówno dydaktycznych, jak i badawczych. W tym celu jednostki organizacyjne Wydziału będą się starały pozyskiwać środki finansowe m. in. z funduszy strukturalnych, projektów naukowych.

Wydział posiada bazę badawczą i dydaktyczną, w której pracownicy mogą prowadzić badania i zajęcia ze studentami. Obecnie 4 jednostki organizacyjne Wydziału, dzięki dużemu zaangażowaniu kierowników i pracowników sprawujących bezpośrednią pieczę nad stacjami dydaktyczno-badawczymi. Są to: Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie wyposażona w nowoczesną wychowalnię drobiu, kurnik, przepiórczarnię, kurnik oraz pasiekę, Dydaktyczno-Badawcza Stacja Małych Przeżuwaczy im. T. Efnera w Bezku utrzymująca stada doświadczalne owiec i kóz oraz baza dydaktyczna w Felinie umożliwiająca prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu hodowli i użytkowania koni. Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku, ukierunkowane jest na produkcję zwierzęcą, które utrzymuje stado bydła mlecznego w zmodernizowanej oborze z halą udojową, owce i gęsi. Utrzymywane są tam stada zachowawcze rodzimych ras, tzn. owiec uhruskich i bydła białogrzbietego, a od 2019 r. planuje się wprowadzenie stada gęsi rodzimej rasy biłgorajskiej. Przeprowadzona pod koniec 2017 r. modernizacja obory (wolnostanowiskowa z głęboką ściółką) wraz z halą udojową zapewnia obecnie dobrostan zwierząt. W Gospodarstwie Doświadczalnym w Czesławicach dokonano adaptacji jałownika na tuczarnię na 500 świń utrzymywanych na głębokiej ściółce z systemem żywienia i pojenia gwarantującym zwierzętom stały dostęp do świeżej wody i pasz, co ma ogromne znaczenie dla ich dobrostanu. Utrzymywane jest tam również stado 20 świń zachowawczej rasy puławskiej. W Gospodarstwie Doświadczalnym w Felinie wyremontowano stajnię. Umożliwia to kształcenie praktyczne studentów (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe) z kierunków zootechnika, behawiorystyka zwierząt i innych realizowanych na Wydziale.

Jednostki Wydziału planują również kontynuować współpracę z gospodarstwami utrzymującymi różne gatunki zwierząt gospodarskich, schroniskami dla zwierząt, firmami paszowymi, zakładami przemysłu spożywczego w zakresie kształcenia, prowadzania badań oraz wprowadzania efektów tych badań do praktyki. 

 

4.      Polityka kadrowa

  Ważnym element zarządzania Wydziałem są zasady polityki kadrowej spójnej ze spektrum i profilem kształcenia oraz jego działalnością naukowo-badawczą, która jednocześnie jest ściśle uzależniona od polityki prowadzonej przez Władze Uczelni. Jest ona nierozerwalnie powiązana z prowadzonymi kierunkami studiów i badaniami naukowymi. Wydział posiada wysoki potencjał naukowy, bowiem na 117 pracowników naukowo-dydaktycznych, 64 to samodzielni pracownicy naukowi. Planowane jest uzyskanie przez Wydział kolejnego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, tzn. w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. Planuje się również zachęcanie i wspieranie młodych pracowników do podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach dokształcających oraz odbywaniu krótko- i długoterminowych staży krajowych i zagranicznych.

W procedurze awansów naukowych uwzględniane są i będą przede wszystkim osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich, tzn. sumaryczna liczba punktów za publikacje liczona według punktacji KBN i MNiSW wg roku publikacji, liczba prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR, sumaryczny IF (Impact Factor), liczba cytowań i indeks Hirscha (h).

Istotnym mankamentem Wydziału są duże dysproporcje wśród pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie aktywności naukowej, wyrażanej liczbą publikacji (w tym z listy JCR), patentów i wdrożeń. Czynione są działania (wspólnie z Władzami Uczelni) mające na celu motywowanie pracowników naukowo-dydaktycznych do publikowania w wysoko punktowanych czasopismach oraz upowszechniania wyników badań. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami i Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z nauczycielami akademickimi nie wykazującymi aktywności naukowo-dydaktycznej (dwie kolejne negatywne okresowe oceny) Rektor będzie rozwiązywał za wypowiedzeniem stosunek pracy.

 

5.      Najmocniejsze i najsłabsze strony jednostki organizacyjnej

Silne strony
 • Liczna kadra naukowa, nie tylko posiadająca stopnie naukowe w dyscyplinie zootechnika, ale też w dziedzinie nauk biologicznych;
 • Kilka silnych jednostek organizacyjnych posiadających laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę i dobrze wykształconych pracowników o dużej efektywności naukowej, publikujących w czasopismach z listy JCR;
 • Kilka jednostek organizacyjnych, które w szerokim zakresie pozyskują fundusze z różnych źródeł na badania naukowe;
 • Utworzone nowych kierunków studiów dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
 • Zwiększająca się współpraca z jednostkami z innych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy oraz szeroko ujmowaną praktyką

  

 

Słabe strony

 • Tylko jedna dyscyplina naukowa (zootechnika) w zakresie której Rada Wydziału może nadawać stopień doktora;
 • Niewystarczająca baza lokalowa, w tym powierzchnia laboratoryjna, szczególnie w jednostkach wykazujących dużą aktywność naukową;
 • Niewielka współpraca zagraniczna
 

Władze Wydziału i poszczególnych Jednostek organizacyjnych we współpracy z Władzami Uczelni dokładać będą wszelkich starań, aby minimalizować słabe strony, a rozwijać i preferować mocne aspekty dla dobra Wydziału i jego pracowników.

 data aktualizacji 03.06.2018