foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Strategia rozwoju wydziału

« wstecz

 

 

Logo

 

 

    

 

 

Wydział
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Władze
Dziekan: prof. dr hab. Izabella Jackowska

 

 

   Podstawą  strategii Wydziału Nauk  o  Żywności  i  Biotechnologii  jest  przyjęta  przez Senat dnia 22.03.2013  roku Strategia Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  na lata 2013-2020. Przyjęta przez Radę Wydziału dnia 20.03.2013 roku strategia   na  lata 2013 - 2020  jest  ściśle  powiązana  z  aktualną  sytuacją  gospodarczą,  ekonomiczną  i  demograficzną kraju  i  regionu.  W  Strategii  Rozwoju  Uniwersytetu  Przyrodniczego      zawarto  wiele wytycznych dla rad wydziałów, kierowników  jednostek organizacyjnych  i całej społeczności Uczelni.  Wydział  podlega  ocenie  parametrycznej,  stanowiącej  podstawę  finansowania statutowego,  będzie  podlegał  akredytacji  instytucjonalnej  przez  Komisję  Akredytacyjną oceniającą prowadzone kierunki studiów. Zgodnie z ustawą o zasadach  finansowania nauki, wydział będzie podlegał kontroli wydatkowania środków finansowych na naukę.

 

Struktura
Dziekanat WNoZiB    
 
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
 

Katedra Biochemii i Chemii Żywności 

 
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności
 • Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
 • Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
Katedra Chemii
 • Pracownia Chemii Zbóż
 • Pracownia Fitochemii

Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż  

 
Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
 
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
 

 

 

 

 

Cele  Strategiczne Wydziału Nauk o Żywności Biotechnologii

   Nadrzędny cel Wydziału określono jako: dynamiczny rozwój, zmierzający do wzrostu znaczenia jednostki w przestrzeni naukowej, dydaktycznej oraz gospodarczej, regionu i kraju. Najważniejsze cele działalności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii to: kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki; prowadzenie badań naukowych w obszarze  technologii,  biotechnologii  i  żywienia  człowieka  a  także  w  zakresie  szeroko pojętych  nauk  o  żywności;  upowszechnianie  wiedzy,  postępu  technologicznego  i technicznego;  prowadzenie  ścisłej  współpracy  z  innymi  jednostkami  naukowymi  i przemysłem w  obszarze  badań  naukowych  i  prac  aplikacyjnych.  Priorytetem  dla Wydziału jest  zatem  ukierunkowanie  naukowe  pracowników  i  studentów  na  cel,  aby  zwiększenie wiedzy  oraz  przetwórstwo    żywności  nowoczesnymi  i  tradycyjnymi  metodami  stały  się faktem  i  zadaniem  na  przyszłość.  Wydział  będzie  wspierał  te  zadania  poprzez  realizację badań w zakresie poznania, oceny oraz tworzenia nowych technik i technologii przetwarzania.  

 

1.  Badania naukowe

   Tematyka prowadzonych badań naukowych w dużym stopniu będzie korespondowała z działalnością dydaktyczną prowadzoną przez poszczególne Jednostki. Prace będą prowadzone w następujących obszarach badawczych:

 • technologia żywności pochodzenia roślinnego,
 • technologia mięsa i mleka,
 • technologia zbóż,
 • jakość i bezpieczeństwo żywności,
 • chemia i biochemia żywności.
 • mikrobiologia żywności.
 • doskonalenie metod analizy żywności,
 • żywność ekologiczna,
 • biotechnologia żywności,
 • towaroznawstwo żywności,
 • żywienie człowieka,
 • proteomika, peptydomika, metabolomika i nutrigenomika,
 • biotechnologia przemysłowa,
 • biotechnologia farmaceutyczna,
 • synteza związków biologicznie czynnych.
 
2. Dydaktyka

    Podstawowa  działalność  dydaktyczna  jednostek Wydziału  związana  będzie,  tak jak dotychczas z trzema kierunkami nauczania realizowanymi na Wydziale: Technologia żywności  i  żywienie  człowieka,  Biotechnologia  i  Dietetyka    z  kierunkami  nauczania realizowanymi  przez  inne  Wydziały  Uczelni:  Towaroznawstwo,  Ochrona  środowiska, Rolnictwo,  Ogrodnictwo,  Zootechnika,  Biologia,  Technika  rolnicza  i  leśna.  W  ramach wszystkich  prowadzonych  przedmiotów  i  kierunków  nauczania  zamierzamy  kontynuować podnoszenie  jakości  nauczania  poprzez modernizowanie  programów,  tak  aby  oferować studentom nowe przedmioty zawierające w swoich  treściach osiągnięcia  i kierunki  rozwoju współczesnej nauki. Wzmocnimy działania  na społeczne kompetencje studentów. Będziemy aktywizować  działania  studentów w  ramach wolontariatu, w  kołach  naukowych  i  różnych organizacjach. Będziemy doskonalić dostosowywanie profilu absolwenta danego kierunku do kryteriów  Krajowych  Ram  Kwalifikacji.  Będziemy  rozwijać  poradnictwo  zawodowe  dla studentów,  absolwentów, innych profesji oraz będziemy monitorować losy absolwentów. 

   Będziemy   modernizować  laboratoria, wzbogacając  je w nowoczesne wyposażenia  i aparaturę pomiarowo-badawczą.  Planujemy  wzbogacić  ofertę  nauczania  w  językach obcych,  głównie  angielskim.  Dopracujemy  system  aktywizacji  i  wyróżniania  nauczycieli akademickich  za wyniki  działalności  dydaktycznej  i  naukowej.  Będziemy  podnosić  jakość kształcenia  poprzez  podnoszenie  kwalifikacji  i  kompetencji  kadry  nauczającej  (języki  obce, nowe  metody)  i  wykorzystywania  nowych  form  i  technik  dydaktycznych.  Będziemy zwiększać  współdziałania zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia i rad programowych. 

 

3.  Baza dydaktyczno-badawcza

   Wydział dysponuje dobrą bazą  lokalową  i aparaturową. Podstawowym zadaniem będzie dalsze    wyposażenie    w  nowoczesną  aparaturę   istniejących  laboratoriów  zarówno dydaktycznych,  jak  i  badawczych.  W  tym  celu  będziemy  starali  się  pozyskać  środki finansowe  z  funduszy  strukturalnych,  projektów  naukowych.  Zamierzamy  również wyposażyć  i doskonalić  trzy  laboratoria w skali mikrotechnicznej:  technologii przetwórstwa mięsa,  biotechnologii  i  technologii  surowców  roślinnych.  Planujemy  również przebudować wolnostojący budynek przy ul. Skromnej i połączyć go z budynkiem głównym, i utworzone  laboratoria wyposażyć   w  nowoczesną  aparaturę  pomiarową. Planujemy  również rozszerzyć  współpracę  z  firmami  i  zakładami  przemysłowymi  w  zakresie  kształcenia  oraz wprowadzania do produkcji przemysłowej nowych technologii, badania  jakości żywności (w tym  ekologicznej),  opracowywania  receptur,  projektowania  i  otrzymywania  środków spożywczych  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego,  metodami  modyfikacji  cech użytkowych  środków  spożywczych,  opracowaniem  markerów  identyfikacji  bioaktywnych składników  żywności,  opracowaniem  procedur  otrzymywania  preparatów  o  charakterze parafarmaceutyków, otrzymywaniem biologicznych ełicytorów w ochronie roślin.  

 

4.  Polityka Kadrowa

   Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii posiada uprawnienia do nadawania stopnia  doktora  nauk  rolniczych  oraz  stopnia  doktora  habilitowanego  nauk  rolniczych  w zakresie    technologii  żywności  i  żywienia  człowieka.  Planujemy  uzyskanie  przez Wydział innych  uprawnień  akademickich,  co  pozwoli  na  przeprowadzanie  postępowań  o  nadanie stopnia  doktora  habilitowanego  i  tytułów  profesora,  jak  również  umożliwi  prowadzenie trzeciego  stopnia  kształcenia  w  zakresie  innych  kierunków  nauczania  Wydziału.  Na przestrzeni nadchodzących siedmiu lat cztery osoby mogą uzyskać tytuł profesora, dwanaście stopień doktora habilitowanego i 20-25 stopień doktora. W związku z rozwojem działalności naukowo-badawczej  i  wprowadzaniem  nowych  specjalności  i  specjalizacji  ale zmniejszaniem naboru studentów, przewidujemy  zwiększenie stanu kadrowego o kilka osób. Zamierzamy zdobywać możliwości  szkoleń młodych  pracowników w  zakresie  nowych technik  analitycznych w wiodących ośrodkach naukowych w kraju  i zagranicą,  jak  również podnosić  kwalifikacje  pracowników  poprzez krótko  i  długoterminowe  staże  krajowe  i zagraniczne.

 

5.  Promocja Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

   Celem  Wydziału  Nauk  o  Żywności  i  Biotechnologii    jest  aktywna  promocja  jego oferty edukacyjnej. Właściwe i kompetentne przedstawienie oferty uczniom szkół średnich, tj. potencjalnym  kandydatom  na  studia,  powinno  istotnie  zwiększyć  zainteresowanie prowadzonymi  przez Wydział  kierunkami  studiów  oraz  pozwolić  kandydatom  na  bardziej trafny wybór  dalszego  kształcenia. Oferta  edukacyjna Wydziału  przedstawiana  jest  podczas ogólnouczelnianej, corocznej  akcji o nazwie Otwarte Drzwi, a także podczas każdorazowych spotkań  z  młodzieżą,  uczestniczącą  np.   w  kolejnych  edycjach  i  etapach  olimpiad, spotkaniach.  Pracownicy Wydziału  Nauk  o  Żywności  i  Biotechnologii  od  wielu  lat  biorą udział zarówno w organizacji, jak i prowadzeniu tych olimpiad często podejmując się, przy tej okazji, zadania prezentowania możliwości edukacyjnych macierzystego wydziału. Promocja to  także  organizacja  i  prowadzenie,  zwłaszcza  przez  młodszych  pracowników  naukowo-dydaktycznych  Wydziału  Nauk  o  Żywności  i  Biotechnologii,  zajęć  i  pokazów  podczas Festiwalu Nauki  i  innych. Corocznie na Wydziale,  jest organizowane spotkanie z młodzieżą szkolną, którego celem jest integracja studentów i pracowników oraz  promowanie Wydziału.