CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

05.09.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach

działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” , Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie: od 3 października do 2 listopada 2016r.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

W  konkursie  w ramach  Poddziałania  4.1.4 Projekty  aplikacyjne, projekt  może  być  realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1) co  najmniej  jedna  jednostka  naukowa,
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.
Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

 

Poziom i wartość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.

Poziom dofinansowania projektu dla przedsiębiorców (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.

Szczegółowe warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej określa Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 4.1.4, dostępny na stronie IP.

 
Szersze informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie:


« wstecz