CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plAktualności

13.06.2016

 

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASIŁ TRZECI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

 

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.

 

Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:

  • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  • Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • Leśnictwo i przemysł drzewny.

 

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.

 

Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.

 

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.

 

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 30 września 2016 r. (do godziny 15:00).

 

Szersze informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie:

http://ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-iii-konkurs/aktualnosci/art,4296,iii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html


« wstecz