Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Badania

« wstecz

Kierunki badań

 

Występowanie i etiologia infekcyjnych chorób roślin oraz niekonwencjonalne metody ich zwalczania; epidemiologia infekcyjnych chorób roślin i stopień zagrożenia przez patogeny genotypów różnych gatunków roślin uprawnych, w tym zbożowych, warzyw z rodziny Papilionaceae, przyprawowych i leczniczych oraz krzewów jagodowych.

Do priorytetowych, realizowanych w ramach wytyczonych kierunków, zadań badawczych należą: wtórne metabolity i zmienność genetyczna grzybów z rodzaju Fusarium oraz podatność różnych genotypów badanych upraw na te patogeny; jakościowe i ilościowe zmiany zbiorowisk bakterii i grzybów patogenicznych i saprotroficznych w glebie w zależności od warunków środowiska m.in. uprawy różnych gatunków roślin fitosanitarnych oraz stosowania biopreparatów na bazie związków pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne, taksonomia, patogeniczność i niekonwencjonalne metody zwalczania nie notowanych dotychczas w Polsce, a wykrywanych sukcesywnie w Katedrze, grzybów fitopatogennych zwłaszcza z rodzajów: Phomopsis, Phoma, Septoria, Fusarium,, Itersonilia, Colletotrichum. Do identyfikacji mało znanych patogenów stosowane są metody klasyczne oraz molekularne. Te ostatnie wykonywano dotychczas w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin UP w Lublinie oraz w innych ośrodkach naukowych w Polsce. Od 2008 roku badania takie są przeprowadzane w naszej Katedrze, dzięki uruchomieniu laboratorium biologii molekularnej.

 


 

Realizowane tematy badawcze

 

OKF/DS/2
Temat: Epidemiologia, wtórne metabolity grzybów chorobotwórczych dla roślin z uwzględnieniem podatności odmian.
Kierownik tematu: prof. dr hab. Irena Kiecana


 

Projekty badawcze

 

1. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2008 roku do kontynuacji. „Badanie zdrowotności wybranych genotypów owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem podatności wiech na porażenie przez Fusarium spp. oraz zanieczyszczenie ziarna mikotoksynami”.

Kierownik: prof. dr hab. I. Kiecana,
Wykonawcy: dr Elżbieta Mielniczuk, dr Małgorzata Cegiełko


2. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2010 roku do kontynuacji przez 3 lata. Charakterystyka mikromorfologiczna i genetyczna Septoria carvi Syd. i Phomopsis diachenii Desm., wymagania życiowe i ich patogeniczność dla kminku zwyczajnego oraz możliwości ograniczania wzrostu tych grzybów.

 

Kierownik: dr hab. Ewa Król
Wykonawcy: dr Ewa Zalewska, prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak

 

3. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2011 roku do kontynuacji przez 3 lata. Występowanie oraz charakterystyka morfologiczno - genetyczna grzybów z rodzaju Phomopsis zasiedlających korę i drewno roślin sadowniczych.


Kierownik: dr hab. Ewa Król
Wykonawcy: dr Ewa Zalewska, mgr Barbara Kowalik

 

 

Zaplecze badawcze

Laboratorium biologii molekularnej
Laboratorium mykologiczne
Laboratorium bakteriologiczne  

 

 


« wstecz

Streszczenia z badań

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku
Tytuł zadania: Badania zdrowotności owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem biologii i szkodliwości wybranych patogenów dla tego zboża. Numer zadania 28 (w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U., poz. 1170)
 
 

 

 


 

 


 

DODATKOWE  PLIKI  DO  POBRANIA:

 

 

 


 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2015 roku. Badania zdrowotności owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem biologii i szkodliwości wybranych patogenów dla tego zboża, zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr HOR hn-801-PB-9/15 z dnia 2 października 2015 r., wydanej na podstawie § 9 ust. 1 i ust. 6 oraz lp. 28 załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170)

 

 

 

 

DODATKOWE  PLIKI  DO  POBRANIA:

 

 


 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2014 roku „Badania zdrowotności owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem biologii i szkodliwości wybranych patogenów dla tego zboża”, nr 28


 


 

 

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2013 roku nt. "Badania zdrowotności wybranych genotypów owsa (Avena sativa L.)
z uwzględnieniem podatności wiech na porażenie przez Fusarium spp. oraz zanieczyszczenia ziarna mykotoksynami"
- HOR hn - 801 – 22/13, zadanie nr 49 

 


Kierownik tematu:
prof. dr hab. Irena Kiecana, Katedra Fitopatologii i Mykologii, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Wykonawcy:

  • dr inż. Elżbieta Mielniczuk, Katedra Fitopatologii i Mykologii, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin,
  • dr inż. Małgorzata Cegiełko - Katedra Fitopatologii i Mykologii, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin,
  • prof. dr hab. Juliusz Perkowski – Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań,
  • prof. dr hab. Anna Stochmal - Zakład Biochemii i Jakości Plonów, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy,
  • Inne osoby.

 


 

  

starsze streszczenia: