Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Postępowania habilitacyjne:

17.12.2015


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


11 września 2015 roku - do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Tadeusza Paszko o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


14 września 2015 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Tadeusza Paszko w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


23 września 2015 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania prof. dr hab. Aleksandry Badory na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Tadeuszowi Paszko stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


5 października 2015 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003r., nr 65, poz. 595., Dz. U. z  2005r., nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1.  przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2.  sekretarz komisji - prof. dr hab. Barbara Kołodziej - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3.  recenzent – prof. dr hab. Lech Smoczyński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4.  recenzent – prof. dr hab. Anna Karczewska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5.  recenzent – prof. dr hab. Aleksandra Badora - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6.  członek komisji – prof. dr hab. Sławomir Gonet - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7. członek komisji – prof. dr hab. Wiesław Bednarek - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


16 października 2015r. Dziekan Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił: prof. dr hab. Annę Karczewską i prof. dr hab. Lecha Smoczyńskiego o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Tadeuszowi Paszko stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


16 października 2015r. Dziekan Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił prof. dr hab. Aleksandrę Badorę o powołaniu na recenzenta przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w postępowaniu o nadanie dr Tadeuszowi Paszko stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.
 


 

10 listopada 2015r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Tadeusza Paszko opracowana przez prof. dr hab. Lecha Smoczyńskiego.

 


16 listopada 2015r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Tadeusza Paszko opracowana przez prof. dr hab. Aleksandrę Badorę.

 


16 listopada 2015r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Tadeusza Paszko opracowana przez prof. dr hab. Annę Karczewską.

 


23 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Tadeuszowi Paszko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


16 grudnia 2015 roku  - przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Tadeuszowi Paszko wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


16 grudnia 2015 roku - podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Tadeuszowi Paszko w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

 « wstecz