Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Badania

« wstecz

Główne kierunki badań naukowych:

 

 • Biologiczne i siedliskowe czynniki warunkujące rozwój traw i roślin motylkowatych w zbiorowiskach w zróżnicowanych warunkach glebowych
 • Trwałość i produkcyjność gatunków i odmian traw oraz roślin motylkowatych w zbiorowiskach trawiastych.
 • Allelopatyczne i konkurencyjne oddziaływanie gatunków i odmian traw pastewnych i gazonowych.
 • Bezuprawowa metoda regeneracji runi łąk i pastwisk w warunkach gleb torfowo-murszowych.
 • Wpływ różnych sposobów użytkowania zbiorowisk trawiastych na ich plonowanie i trwałość oraz własności fizyko-chemiczne gleb torfowo-murszowych.
 • Ocena przydatności nowych gatunków traw z rodzaju Festulolium do mieszanek pastwiskowych w zróżnicowanych warunkach glebowych.
 • Wartość użytkowa polskich i zagranicznych gatunków i odmian traw gazonowych oraz ich mieszanek.

 

Wymienione kierunki badań realizowane są w ramach 4 tematów zbiorczych i 18 zadań szczegółowych.

 


 

TEMATY W RAMACH KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ BADANIA NAUKOWE:

 

 

BADANIA WŁASNE -"BW"

 

Temat: "Biologiczne i siedliskowe czynniki warunkujące rozwój i trwałość zbiorowisk trawiastych oraz ich znaczenie gospodarcze i w środowisku przyrodniczym"

 

W ramach tego tematu realizowane są następujące zdania badawcze:

 

 • Ocena przydatności odmian koniczyny białej do mieszanek pastwiskowych w siedliskach pobagiennych
 • Ocena przydatności różnych odmian życicy trwałej do mieszanek pastwiskowych z koniczyną białą na gleby torfowo-murszowe - (kontynuacja badań)
 • Trwałość wybranych gatunków traw i ich oddziaływania allelopatycznego w warunkach zróżnicowanego uwilgotnienia gleby organicznej
 • Ocena przydatności gatunków i odmian rodzaju Festulolium do mieszanek pastwiskowych
 • Trwałość składu gatunkowego runi łąk i pastwisk Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy w zależności od częstotliwości i sposobu użytkowania
 • Porównanie efektywności różnych metod i technologii regeneracji runi łąkowej oraz wpływ ich na intensyfikację procesów mikrobiologicznych w glebie torfowo-murszowej

 

 

BADANIA STATUTOWE - "DS"

 

Temat:  "Trwałość zbiorowisk trawiastych użytków zielonych oraz ich znaczenie użytkowe, przyrodnicze i krajobrazowe"

 

W ramach tego tematu realizowane są następujące zdania badawcze:

 

 • "Produkcyjność i utrzymywanie się koniczyny białej w runi pastwiskowej"
 • "Trwałość życicy trwałej (Lolium perenne L.) zbiorowiskach runi mieszanej na glebie organicznej w warunkach użytkowania pastwiskowego"
 • "Zawartość związków azotu w runi pastwiskowej, glebie pod doświadczeniami i w wodzie gruntowej pobranej ze studzienek kontrolnych".
 • "Mieszanki koniczyny białej z trawami sposobem ograniczenia degradacji użytków zielonych w siedlisku pobagiennym"

 

Temat: "Ocena cech użytkowych gatunków i odmian roślin łąkowych oraz trawnikowych w warunkach oddziaływania różnych czynników biotycznych i abiotycznych"

 

W ramach tego tematu realizowane są następujące zdania badawcze:

 

 • Aspekt użytkowy odmian traw gazonowych w warunkach ograniczonej liczby skoszeń.
 • Wpływ intensywnego użytkowania na wzrost i rozwój polskich odmian traw gazonowych.
 • Przydatność krajowych odmian i rodów traw pastewnych do celów specjalnych.

 

 

Temat: "Ocena skuteczności różnych technologii podsiewu łąk i pastwisk nasionami traw i motylkowatych bezpośrednio w darń"

 

Badania w ramach w/w tematów realizowane są głównie w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy. Większość z nich dotyczy gospodarki pastwiskowej, ponieważ w okresie wegetacyjnym mamy do dyspozycji stado krów rasy mięsnej Limousine, które są wypasane na pastwiskach, co umożliwia prowadzenie badań z rzeczywistym użytkowaniem pastwiskowym runi. Badania te dotyczą głównie produkcyjności runi pastwiskowej z udziałem różnych odmian koniczyny białej oraz życicy trwałej i trwałości tych gatunków w warunkach gleb torfowo-murszowych. W/w badaniach testowane są również nowe mieszańce międzyrodzajowe (Festulolium) kompleksu Festuca x Lolium. Bardzo ważnym problemem, na który zwraca się uwagę w prowadzonych badaniach w Sosnowicy to trwałość zbiorowisk trawiastych w siedliskach pobagiennych oraz porównanie różnych metod regeneracji runi z zastosowaniem różnych technologii osłabienia konkurencyjności starej darni i siewów bezpośrednich. W Stacji prowadzone są stałe obserwacje dotyczące sukcesji roślin w zbiorowiskach w zależności od sposobu i intensywności użytkowania oraz wilgotności i stopnia przeobrażenia gleb organicznych. Ostatnio zainteresowania badawcze pracowników Katedry związane są z kompleksową oceną różnych gatunków traw trawnikowych ich odmian do mieszanek trawnikowych i gazonowych oraz przeznaczonych na cele specjalne (pola golfowe, boiska sportowe).

 


 

AKTUALNA OFERTA KATEDRY TO:

 

 • prowadzenie szkoleń z zakresu gospodarki łąkowo-pastwiskowej
 • opracowywanie ekspertyz
 • regeneracja boisk sportowych i pól golfowych
 • projektowanie i urządzanie terenów zieleni
 • wykonywanie podsiewów łąk i pastwisk