UP Lublin   Centrum Nauki

Biuro Finansowania Potencjału Badawczego


 

Biuro Finansowania Potencjału Badawczego

ZADANIA BIURA FINANSOWANIA POTENCJAŁU BADAWCZEGO

 Do zadań Biura Finansowania Potencjału Badawczego należy:

1) przygotowywanie we współpracy z kierownikami dyscyplin podziału środków z subwencji;
2) obsługa administracyjna zadań badawczych finansowanych ze środków subwencji przeznaczonych na rozwój i utrzymanie potencjału badawczego oraz sprawozdawczość z wykonania tematów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i efektów prowadzenia działalności badawczej;
3) koordynowanie wewnętrznego konkursu grantowego dla młodych naukowców;
4) koordynowanie działalności usługowej prowadzonej przez jednostki naukowo-dydaktyczne Uczelni, za wyjątkiem usługowej działalności lekarsko-weterynaryjnej, w tym prowadzenie rejestru umów;
5) prowadzenie ewidencji konferencji i sympozjów naukowych organizowanych w uczelni oraz ewidencji pracowników i doktorantów wyjeżdżających na konferencje, z uwzględnieniem kosztów i efektów tych wyjazdów;
6) prowadzenie ewidencji umów o współpracę naukowo-badawczą zawieranych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
7) merytoryczne prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz przyjmowaniem do Uczelni na odbycie stażu pracowników naukowych z innych krajowych i zagranicznych jednostek;
8) uczestniczenie w przygotowywaniu wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących finansowania potencjału badawczego;
9) współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej;
10) prowadzenie strony internetowej Centrum Nauki w zakresie zagadnień realizowanych przez Biuro;
11) wprowadzanie do systemu POL-ON informacji z zakresu działalności Biura.

 

« wstecz