Menu

Materiały szkoleniowe

Praca w epoce "sztucznej inteligencji"

SZTUCZNA INTELIGENCJA, UCZENIE MASZYNOWE I BIG DATA Ręka do góry, kto nie myślał o przyszłości? Są takie obszary, w których przyszłość można analizować, programować, czy przewidywać. O BIG DATA, ML oraz AI i pracy w tych obszarach przeczytaj w wywiadzie z KLDiscovery https://www.praca.pl/poradniki/it-i-nowe-technologie/sztuczna-inteligencja-ai-uczenie-maszynowe-ml-big-data-przyszlosc-skupiona-wokol-danych_pr-3563.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2019_2020&utm_term=01 Redakcja Praca.pl
więcej »

Generator foto do CV, aplikacja na smartfon

« wstecz

Stworzony przez nas generator podobnie jak Kreator CV Canva ułatwia proces tworzenia CV z tą różnicą, że ułatwia on wykonanie potrzebnego zdjęcia, które stanowi bardzo ważny element CV. Dzięki naszej aplikacji student może w łatwy i bezproblemowy sposób wykonać zdjęcie przy pomocy własnego telefonu, które bez dodatkowych czynności załączy do CV. Aplikacja samodzielnie wykadruje twarz, wybieli tło i przygotuje zdęcie o właściwych wymiarach.

www.fotoexpress.biz

Poniżej przesyłam odnośnik: Generator zdjęć do CV

Zmiany w prawie pracy

« wstecz

2 stycznia 2020

Nowe prawo pracy: 2.01.2020 r. Zmiany w urlopach macierzyńskich, świadectwo pracy inaczej, większa ochrona: mobbing i RODO. Znasz?

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od kandydata można żądać wyłącznie danych kontaktowych, które ten samodzielnie wskaże, a nie jak dotychczas – danych, które narzucał pracodawca, m.in. adres zamieszkania. Tomasz Czachorowski / Polska Press

Zakończony właśnie 2019 rok nie przyniósł jeszcze nowego kodeksu pracy, tym niemniej w prawie pracy zaszło kilka ważnych zmian, które dotyczą wszystkich pracowników - zarówno tych z dużym stażem, jak i dopiero zaczynających swoją karierą zawodową. Czy są one korzystne dla pracowników? Sprawdź czy znasz zmienione prawo pracy. A czego po prawie pracy można spodziewać się w rozpoczętym właśnie 2020 roku? 

W zakończonym właśnie roku istotnie zmodyfikowano przepisy prawa pracy, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy czy dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem.

Nowe przepisy antymobbingowe

Modyfikacje w prawie pracy, które weszły w życie 7 września, obejmują między innymi przepisy o równym traktowaniu pracowników i mobbingu.
Nowelizacja dopuściła formułowanie roszczeń o odszkodowanie za mobbing także w czasie trwania stosunku pracy. Do tej pory warunkiem żądania odszkodowania było „rozwiązanie umowy wskutek mobbingu". Obecnie pracownik będzie mógł skierować do sądu roszczenie odszkodowawcze także przeciwko aktualnemu pracodawcy, wskazując na to, że padł ofiarą zachowań mobbingowych w firmie.

Zmiany w związku ze stosowaniem RODO

Inna duża nowelizacja kodeksu pracy miała miejsce 4 maja 2019 roku. Odnosi się do przede wszystkim do zasad przetwarzania danych osobowych, czyli jakie dane osobowe pracodawca może przetwarzać u kandydata, a jakie u pracownika.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od kandydata można żądać wyłącznie danych kontaktowych, które ten samodzielnie wskaże, a nie jak dotychczas – danych, które narzucał pracodawca, m.in. adres zamieszkania.

Wszystkie inne dane osobowe wolno przetwarzać wyłącznie za dobrowolną i świadomą zgodą tego, kto ubiega się o zatrudnienie lub pracownika. Ustawodawca przewidział wyjątek dla danych o niekaralności, które muszą zostać podane, kiedy przewidują to powszechne przepisy.
Majowa nowelizacja kodeksu pracy uporządkowała też zasady przetwarzania danych wrażliwych, tj. biometrycznych i o stanie zdrowia.

Wolno je przetwarzać wyłącznie z inicjatywy osoby zatrudnianej. Wyjątek dotyczy danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, gdy ich ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń, które muszą być szczególnie chronione.

Ustawa wprowadzająca RODO zmieniła także przepisy o funduszu socjalnym. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu, aby otrzymać ulgową usługę i świadczenia oraz dopłaty z funduszu, muszą podać pracodawcy swoje dane w formie oświadczenia. Pracodawca może przy tym żądać, aby udokumentować te informacje. Potwierdzeniem mogą być w szczególności oświadczenia i zaświadczenia o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Świadectwo pracy bez zwłoki

Wrześniowa nowelizacja zmieniła także zasady wydawania świadectwa pracy. Przede wszystkim sprecyzowano, że dzień wydania świadectwa pracy oznacza „dzień, w którym następuje ustanie stosunku pracy" – do tej pory przepisy wskazywały, że pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy „niezwłocznie". Według nowych przepisów jest możliwe również ukaranie pracodawcy grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł za to, że nie wydał świadectwa w terminie, a nie jak obecnie – nie wydał w ogóle.

Kolejna zmiana dotyczy treści świadectwa pracy. Wydłużony z 7 do 14 dni został termin, w jakim można zwrócić się do sądu pracy i pracodawcy o sprostowanie jego treści.

Zmiana zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Od 2019 roku istnieje zasada wypłacania wynagrodzenia za pracę na rachunek płatniczy pracownika. Wcześniej wypłaty domyślnie dokonywane były w formie gotówkowej. – Wciąż możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia w gotówce, ale wymaga to złożenia przez pracownika pracodawcy stosownego oświadczenia w tej sprawie.

W tym roku pracodawcy otrzymali również możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika w wersji elektronicznej.
Pracodawca ma obecnie wybór co do formy– ważne, aby dokumenty były przechowywane w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, co również zostało uwzględnione w nowelizacji Kodeksu Pracy. Dodatkowo skrócono okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Okres ten będzie wydłużony w przypadku, gdy dokumentacja będzie stanowić dowód w postępowaniu lub dokumentacja ta być może będzie stanowiła dowód w postępowaniu.

Urlop macierzyński

Do ostatniej grupy zmian należy zaliczyć dodatkowe uprawnienia dla pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego. Zmiany te rozszerzyły krąg osób, które mają możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego na innych członków najbliższej rodziny (nie tylko rodziców). Obecnie mogą to być babcia lub ciotka dziecka w sytuacji, gdy z urlopu nie może skorzystać matka dziecka.

Nowe przepisy zrównują prawa przysługujące pracownikom - innym członkom najbliższej rodziny korzystającym z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z prawami pracownika (rodzica) bezpośrednio sprawującego opiekę. Dotyczą m.in ochrony przed rozwiązaniem umowy, wynagradzania za czas pozostawania bez pracy w przypadku bezzasadnego zwolnienia czy uprawnienia co do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Ciąg dalszy nastąpi teraz w 2020 roku

Rok 2019 był przełomowy jeśli chodzi o zmiany w Kodeksie Pracy. Dużo kwestii, które do tej pory były niejasne lub wręcz nieuregulowane, zostało uwzględnionych, dodano też zupełnie nowe zapisy. Rząd zapowiada też daleko idące zmiany na rok 2020 m.in. pełne oskładkowanie umów zlecenia, wysoki wzrost płacy minimalnej czy telepracę dla rodziców. Jednak na razie nie ma konkretnych aktów prawnych choć należy się spodziewać, że bardzo szybko trafią one do legislacji, bo wiele z nich ma przynieść dodatkowe wpływy do budżetu państwa lub środków publicznych (ZUS).

Ewelina Włodarczyk, ekspert do spraw kadrowo-podatkowych w firmie inFakt

Płaca minimalna

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2600 zł brutto. 

Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku wyniesie w 2020 roku 17 zł brutto za godzinę.

Przyszłoroczna podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę jest rekordowa. Z pierwszych wyliczeń i propozycji wynikało, że wzrośnie o 200 zł z 2250 zł brutto w 2019 roku. Ostatecznie podwyżka wyniesie 15,6 proc., co oznacza aż 350 zł brutto.

W 2020 roku płaca minimalna stanowić będzie 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 5227 zł i będzie o 6 proc. wyższe niż przeciętne pensje (prognozowane przez MF) w 2019 roku.

Gazeta prawna

 

Praca w bankowości i finansach

« wstecz

Praca dla młodych – w finansach i bankowości

Jak zostać specjalistą poszukiwanym w finansach i bankowości? Jakie umiejętności liczą się we współczesnej bankowości? Czy będąc specjalistą w obszarze IT warto rozważyć pracę w bankowości? Zajrzyj do naszego artykułu i dowiedz się więcej:

https://www.praca.pl/poradniki/finanse-bankowosc/praca-dla-mlodych-rozpocznij-kariere-w-finansach-i-bankowosci_pr-3548.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2019_2020&utm_term=12_2  

Redakcja Praca.pl

Przyszłość organizacji pracy

« wstecz

 

Workplace Of The Future – przyszłość czy już codzienność

Obawiamy się robotyzacji w wielu obszarach. W administracji do umówienia spotkania wystarczy inteligentny asystent, a w księgowości cyfrowy pracownik wygeneruje bezpośrednio z programu fakturę czy raport. Brzmi prawdopodobnie? Zweryfikuj swoje przemyślenia z naszym artykułem: https://www.praca.pl/poradniki/it-i-nowe-technologie/workplace-of-the-future-przyszlosc-czy-juz-codziennosc_pr-3535.html?utm_source=www&utm_medium=biura_karier&utm_campaign=ePoradnik2019_2020&utm_term=12 

Redakcja Praca.pl

Zmiany na rynku pracy. Zawody przyszłości

« wstecz

 

Zawody przyszłości 2020 / 2030

Według World Economic Forum aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje.

- zawody gwarantujące najwyższe wynagrodzenie,
- zawody, które jeszcze nie istnieją, a które będą niszowe,
- 10 zawodów, na które najtrudniej jest zrekrutować pracownika,

O tym oraz o zawodach, na które jest i będzie popyt, dowiesz się z artykułu

Zawody przyszłości 2020 / 2030 na Praca.pl

Redakcja Praca.pl

 

List motywacyjny po angielsku

« wstecz

Angielski jest niezbedny przy poszukiwaniach pracy.
Prowadzę bloga "Pomoc w Angielskim", z poradami dotyczacymi szukania pracy w jezyku angielskim. Napisalam m.in. takie artykuly : Jak napisac CV po angielsku; List motywacyjny; Jak sie przygotowac do rozmowy o prace po angielsku. 
Artykuł "Jak napisac list motywacyjny po angielsku?" można znaleźć pod linkiem:

Czy studiować za granicą?

« wstecz

 

Jak studia zagraniczne wpływają na przyszłą pracę?

Studia poza granicami Polski pomogą Ci zapewnić nowe perspektywy zawodowe. Są świetną okazją do poznania innego rynku pracy i rozwijania kompetencji językowych. Ich ukończenie wiąże się także z większą szansą na otrzymanie intratnej posady w ojczystym kraju.

Mocny punkt w Twoim CV

Nie da się ukryć, że większość kandydatów w naszym kraju może pochwalić się edukacją ukończoną w Polsce. Rekruterzy przeglądający otrzymane dokumenty na pewno zwrócą uwagę na CV, w którym nie będą widnieć powtarzające się etapy wykształcenia. Zdobycie tytułu poza granicami kraju stanie się dodatkowym atutem i sygnałem, że potencjalny pracownik nie boi się wyzwań i jest otwarty na nowe propozycje.

Znajomość obcego języka – kluczowy atut w CV

Osoby studiujące poza granicami kraju decydują się na zdobywanie wiedzy w obcym języku. Przykładowo, kontynuowanie nauki na francuskich, brytyjskich czy włoskich uczelniach będzie znamiennym dowodem na świetną znajomość języka danego kraju.

Jak pracodawcy postrzegają absolwentów zagranicznych uczelni?

Studiowanie poza granicami kraju wiąże się z większą samodzielnością i niezależnością. Pracodawcy cenią pracowników posiadających powyższe cechy, postrzegając ich jako osoby, które potrafią szybko dopasować się do zmiennych warunków pracy. Studia zagraniczne są także pretekstem do zawarcia wielu nowych znajomości. Dla potencjalnego pracodawcy stają się one dowodem na posiadanie wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych. Osoby uczące się w innym kraju nie mają problemów z nawiązywaniem relacji i dobrze odnajdują się w grupie. Rekruterzy zwracają także uwagę na umiejętności organizacyjne, które można rozwijać już w trakcie studiów.

Sprawdź także:

porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/bola-cie-plecy-oto-6-szybkich-cwiczen-do-wykonania-w-pracy

Porady w serwisie Live Career

« wstecz

 

Rekruterzy i doradcy zawodowi, którzy tworzą serwis LiveCareer, na bazie analizy treści CV przygotowali bezpłatne poradniki z najlepszymi praktykami pisania życiorysów zawodowych. 

Pierwszy z nich to lista 31 błędów w CV, przez które rekruterzy odrzucają aplikacje. Treść tę kierujemy szczególnie do studentów i absolwentów — osób, które często stawiają dopiero pierwsze kroki w życiu zawodowym i jeszcze nie wiedzą, jak napisać dobre CV.

Dodatkowe wskazówki na temat pisania CV zawarliśmy też tutaj:

« 1[ 2 ]345 z 5 »