srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Badania

« wstecz

Problematyka badawcza Zakładu od początków jej istnienia do chwili obecnej koncentruje się wokół aspektów związanych z żywieniem mineralnym roślin uprawnych, ich reakcją na abiotyczne czynniki stresowe oraz potencjalnymi czynnikami wpływającymi na wzrost tolerancji roślin na stres.

 

Aktualnie prowadzona problematyka badawcza Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin dotyczy następujących zagadnień:

 

a) Fitotoksyczność metali śladowych, zwłaszcza niklu oraz kadmu oraz metody łagodzenia ich niekorzystnego wpływu na rośliny.
b) Oddziaływanie stresów abiotycznych na rośliny, a w szczególności stresu suszy, chłodu, wysokiej temperatury i zasolenia na wzrost, metabolizm i produktywność roślin.
c) Wpływ światła LED oraz jego składu spektralnego na wzrost i wybrane parametry fotosyntezy.
d) Fizjologia starzenia się roślin ozdobnych oraz metody przedłużenia trwałości wybranych gatunków kwiatów i zieleni ciętej.

e) Wpływ farmaceutyków obecnych w ściekach na fizjologiczne parametry kiełkowania nasion.

 

Efektem prowadzonych w Zakładzie badań, jak również współpracy naukowej pracowników z innymi jednostkami naukowo-badawczymi jest szereg publikacji naukowych, dotyczących zagadnień typowo fizjologicznych, ekotoksykologicznych, jak również związanych z szeroko pojętym ogrodnictwem. W okresie ostatnich trzech lat (2013-2015) pracownicy Zakładu opublikowali 28 oryginalnych prac naukowych, w tym 21 w czasopismach znajdujących się w bazie JCR. Wiele z nich ukazało się w wiodących międzynarodowych wydawnictwach naukowych, jak Elsevier, Springer, czy Taylor & Francis. Pracownicy Zakładu, oprócz badań związanych z działalnością statutową, realizowali lub uczestniczyli w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (granty MNiSW, NCN).

 

 

Projekty badawcze:

 

  • N N310 430939- (2010-2014) „Biofortyfikacja wybranych warzyw w selen w aspekcie wzrostu ich odporności na zasolenie lub metale ciężkie”-  kierownik: dr Barbara Hawrylak-Nowak
  • Pracownicy Zakładu byli lub są współwykonawcami projektów badawczych związanych z:

-    oceną przydatności słomy pszennej i żytniej jako podłoża do uprawy pomidorów w szklarni,
-    ekologią i ochroną populacji reliktów borealnych na Polesiu Lubelskim,
-    fizjologiczną reakcją ozdobnych roślin doniczkowych na stres biotyczny wywołany żerowaniem i spadziowaniem Coccus hesperidum

 

 


   


Zaplecze badawcze:

 

Bazę doświadczalno-naukową Zakładu stanowią trzy pomieszczenia wegetacyjne umożliwiające prowadzenie doświadczeń w kontrolowanych warunkach natężenia i składu spektralnego promieniowania, fotoperiodu, temperatury, wilgotności powietrza i podłoża. Ponadto Zakład dysponuje trzema pomieszczeniami laboratoryjnymi, umożliwiającymi prowadzenie analiz  fizjologiczno-biochemicznych oraz mikroskopowych, jak również przenośną aparaturą umożliwiającą ocenę parametrów intensywności fotosyntezy, transpiracji, fluorescencji chlorofilu, powierzchni i potencjału wody w liściach oraz stopnia otwarcia aparatów szparkowych. Posiadane zaplecze naukowo-badawcze daje możliwość pełnej kontroli procesu uprawy roślin oraz szczegółowej oceny wpływu zróżnicowanych warunków środowiska na procesy wzrostowe oraz fizjologiczne.