Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Dydaktyka

« wstecz

 

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone na Wydziałach:

Ogrodniczym, Agrobioinżynierii, Biologii i Hodowli Zwierząt (kierunek ochrona środowiska, biologia, zootechnika), Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii (kierunek biotechnologia) na studiach dziennych i zaocznych., Wydziale Nauk Rolniczych w Zamościu oraz na Magisterskich Studiach Uzupełniających.

Do nauczanych przedmiotów należą:

 • Ochrona roślin, Fitopatologia;
 • Diagnostyka i etiologia infekcyjnych chorób roślin ogrodniczych;
 • Mikroorganizmy środowisk glebowych i ich wpływ na roślinność;
 • Biologiczna regulacja populacji patogenów;
 • Mikotoksyny i grzyby toksynotwórcze;
 • Wybrane biologiczne metody ochrony roślin;
 • Biologiczne metody ochrony roślin;
 • Ochrona roślin;
 • Metodologia doświadczalnictwa ogrodniczego;
 • Proekologiczne zwalczanie chorób roślin;
 • Ochrona roślin - fitopatologia; symptomatologia i epidemiologia;
 • Diagnostyka fitopatologiczna;
 • Mikroorganizmy antagonistyczne i toksynotwórcze;
 • Wspólczesne trendy w ogrodnictwie - fitopatologia;
 • Patogeny obniżające walory dekoracyjne terenów zieleni.

 

Wykaz godzin konsultacji pracowników Zakładu Fitopatologii i Mykologii  <<pobierz>>


TOWARZYSTWA NAUKOWE:  

Siedzibą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego jest Katedra Fitopatologii i Mikologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Oddział Lubelski PTFit. został powołany 26.V.1978 r. Założycielem, organizatorem i przewodniczącą Oddziału w latach 1978-1984 była prof. dr hab. Barbara Łacicowa - twórca lubelskiej szkoły fitopatologicznej. Od 1984 roku do chwili obecnej przewodniczącą Oddziału jest prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak. Sekretarzem Oddziału w latach 1978-1984 była prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak, od 1984 do 2005 r. prof. dr hab. Ewa Solarska, a od 2005 r. dr Elżbieta Mielniczuk. Skarbnikiem Oddziału jest od 1978 r. do chwili obecnej prof. dr hab. Irena Kiecana.

Oddział Lubelski skupił fitopatologów z UP w Lublinie, JUNG-u w Puławach, specjalistów z zakresu uprawy roli, hodowli roślin, mikologów UMCS oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na przestrzeni lat zmieniał się i rozrastał skład osobowy (aktualnie 31 osób), rozwijała się działalność naukowa, prezentowano różnorodną tematykę referatów w związku z pojawianiem się w nauce nowych tendencji i kierunków badawczych. Liczne posiedzenia naukowe Oddziału odbywały się łącznie z oddziałami lubelskimi PTB, PTNO, PTNA oraz Wydziałem II Nauk Biologicznych LTN. Posiedzenia naukowe organizowane są kilka razy w roku i dają możliwość przedstawiania wyników badań i wymiany doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej fitopatologii, mikologii i bakteriologii oraz metod i środków ochrony roślin nie tylko doświadczonym pracownikom naukowym, lecz także doktorantom, asystentom i adiunktom przygotowującym swoje rozprawy naukowe. Nieodłącznymi uczestnikami posiedzeń Oddziału Lubelskiego PTfit. są studenci, a zwłaszcza magistranci Katedry Fitopatologii i Mikologii, Katedry Ochrony i Kwarantanny Roślin oraz innych Katedr Wydziału Ogrodniczego. Poszerzają oni dzięki temu swoją wiedzę, nabierają umiejętności prezentowania wyników badań naukowych, są bardzo chłonnymi odbiorcami i w przyszłości kontynuatorami tradycji naukowych Oddziału Lubelskiego PTFit.

W 1981 roku Oddział Lubelski był organizatorem IV Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia członków PTFit. i sympozjum nt. „Nowe kierunki w fitopatologii”. W 1998 roku odbyło się nadzwyczajne naukowe posiedzenie z okazji 20-lecia Oddziału Lubelskiego PTFit. z udziałem władz uczelni, przedstawicieli Towarzystw Naukowych środowiska lubelskiego, instytucji zajmujących się, bądź zainteresowanych fitopatologią oraz licznej grupy studentów i doktorantów. 


W dniach 20-22.IX.2005 r. Oddział Lubelski PTFit. był organizatorem XII Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia członków PTFit. i towarzyszącego sympozjum pod hasłem „Aktualne problemy w Fitopatologii”. 

 

Wydarzenia te nałożyły się na uroczyście obchodzony jubileusz 50-lecia lubelskiej szkoły fitopatologicznej i zarazem jubileusz 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej oraz 80-lecia urodzin twórcy tej szkoły prof. dr hab. Barbary Łacicowej. W sympozjum uczestniczyło około 150 osób ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, związanych z Fitopatologią oraz goście z krajów sąsiednich. Podobne zgromadzenie fitopatologów w ośrodku lubelskim odbędzie się w 2029 roku.

Aktualnie Oddział Lubelski jest otwarty na nowych członków, czynnie uczestniczących w działalności i życiu Oddziału. Niezwykle chętnie gościmy w Lublinie Fitopatologów wraz z referatami z innych ośrodków naukowych, które jesteśmy gotowi zawsze odwzajemnić.

Przewodnicząca
Prof. dr hab. Z. Machowicz-Stefaniak