wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

Główne kierunki badań

  

Gospodarka wodno-ściekowa

 

Wdrażanie i badania różnych rozwiązań technologicznych przydomowych oraz zbiorowych oczyszczalni ścieków, efektywność usuwania zanieczyszczeń w hybrydowych systemach hydrofitowych, głównie gruntowo-roślinnych, odwadnianie i unieszkodliwianie osadów ściekowych w systemach hydrofitowych, badania funkcjonowania oczyszczalni ścieków na terenach chronionych, zastosowanie i badania P-filtrów do usuwania fosforu z wód i ścieków

 

Gospodarka wodna i kształtowanie zasobów wodnych

 

Natężenie erozji wodnej, techniki i skuteczność ochrony przed erozją, kształtowanie małej retencji, systemy zagospodarowania wód opadowych, zagospodarowanie zdegradowanych dolin rzecznych zmeliorowanych.

 

Ekoenergetyka

 

Energetyczne wykorzystanie roślin z hydrofitowych oczyszczalni ścieków, badania potencjału poszczególnych odnawialnych źródeł energii w ujęciu regionalnym, lokalizacja biogazowni rolniczych, ocena zasobów substratów i ich wydajności biogazowej, analizy możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni rolniczych, ocena parametrów energetycznych różnych rodzajów biomasy, zalecenia uprawowe roślin energetycznych.

 

Geodezja i kartografia

 

Monitoring współczesnych procesów geomorfologicznych metodami geodezyjnymi (fotogrametria, naziemny skaning  laserowy, GNSS), analiza rozdrobnienia i zmian struktury użytkowania gruntów, analiza przestrzennego zróżnicowania cen nieruchomości, organizacyjno-gospodarcze i przyrodnicze skutki scalenia, wykorzystanie źródeł kartograficznych w badaniach zmian środowiska, mapy i szkice mentalne - wykorzystanie i analiza. Analiza technicznych i prawnych aspektów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości. Praktyczne wykorzystanie elementów statystyki matematycznej do badania rynku nieruchomości. Kartograficzna metoda badań

 

« wstecz