srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Dydaktyka

Pracownie studenckie - zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych

 

 

W przypadku wszystkich ćwiczeń obowiązuje znajomość wielkości i jednostek fizycznych, ich krotności oraz umiejętność konwersji! 

 

Dioda półprzewodnikowa 

 • Teoria pasmowa ciała stałego.
 • Model pasmowy izolatora półprzewodnika i przewodnika.
 • Poziom Fermiego.
 • Półprzewodniki samoistny - schemat pasmowy w T = 0 K i T > 0 K.
 • Półprzewodniki domieszkowe typu "n" i "p" - schematy pasmowe T = 0 K i T > 0 K.
 • Złącze p-n nie spolaryzowane. Złącze p-n spolaryzowane w kierunku przewodzenia. Złącze p-n spolaryzowane w kierunku zaporowym.
 • Charakterystyka prądowo-napięciowa diody półprzewodnikowej.
 • Wyznaczenie charakterystyki diody - schematy układów pomiarowych.

Tabela

 

Elektroliza

 • Prąd elektryczny w cieczach i gazach.
 • Natężenie prądu i jego jednostki.
 • Dysocjacja i stopień dysocjacji.
 • Elektroliza.
 • Przewodność elektrolityczna i ruchliwość jonów.
 • I i II prawo elektrolizy Faradaya.
 • Sens fizyczny równoważnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.

Tabela

 

Entalpia

Wyznaczanie zmiany entalpii podczas rozpuszczania ciał krystalicznych.

 • Podstawowe pojęcia termodynamiki, energia wewnętrzna.
 • I zasada termodynamiki.
 • Praca objętościowa. Jednostka pracy.
 • Energetyczny opis przemian gazowych: izochorycznej i izobarycznej, entalpia.
 • Procesy egzotermiczne i endotermiczne.

Tabela

 

Entropia

Wyznaczenie zmiany entropii układu podczas topnienia lodu.

 • Podstawowe pojęcia termodynamiki.
 • I zasada termodynamiki.
 • Zasada zachowania energii.
 • Energetyczny opis przemian gazowych, entalpia.
 • Procesy odwracalne i nieodwracalne.
 • II zasada termodynamiki w ujęciu jakościowym.
 • Entropia ilościowe ujęcie II zasady.

Tabela

 

Laser - Siatka dyfrakcyjna

Wyznaczenie stałej siatki lub długości fali światła.

 • Fala elektromagnetyczna.
 • Prawa Maxwella.
 • Dyfrakcja i interferencja światła.
 • Doświadczenie Younga.
 • Siatka dyfrakcyjna.
 • Warunki powstawania prążków jasnych oraz ciemnych.

Tabela

 

 

Lepkość cieczy, Wiskozymetr HÖPPLERA

Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego.

 • Ciecze newtonowskie i nienewtonowskie.
 • Przepływ laminarny i przepływ burzliwy.
 • Lepkość cieczy, współczynnik lepkości i jego sens fizyczny.
 • Siłą oporu lepkości wg Newtona.
 • Siła Stokesa; prawo Stokesa.
 • Ruch kulki w cieczy.
 • Prawo Poisseuille'a.

Tabela Lepkość (sala 6, 15), Tabela Wiskozymetr (sala 14)

 

Mikroskop

 • Bieg promieni w mikroskopie.
 • Powiększenie mikroskopu.
 • Zdolność rozdzielcza mikroskopu.
 • Ugięcie światła.
 • Siatka dyfrakcyjna.
 • Sposoby zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu.
 • Prawo załamania.
 • Bieg promienia w płytce płasko-równoległej.
 • Wzory soczewkowe i wady odwzorowań soczewek.

Tabela

  

Moment siły

Badanie warunków równowagi bryły sztywnej.

 • Bryła sztywna. Moment siły jako wektor.
 • Moment bezwładności, tw. Steinera.
 • Zasady dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego.
 • Warunki równowagi ciała sztywnego.
 • Jednostki siły.

Tabela

 

Polarymetr

Wyznaczenie stężenia roztworu cukru.

 • Fala elektromagnetyczna.
 • Drgania wektora świetlnego w świetle nie spolaryzowanym i spolaryzowanym.
 • Polaryzacji światła: przez odbicie - prawo Brewstera.
 • Dwójłomność, dichroizm.
 • Pryzmat Nicola.
 • Skręcenie płaszczyzny polaryzacji przez roztwory optycznie czynne.
 • Budowa i działanie polarymetru.
 • Noniusz (suwmiarka).

Tabela

 

 

Prawo Ohma

Wyznaczenie oporu.

 • Prąd elektryczny natężenie.
 • Prawo Ohma.
 • Opór elektryczny i jego zależność od parametrów geometrycznych i temperatury, nadprzewodnictwo.
 • I i II prawo Kirchhoffa.
 • Budowa amperomierza i woltomierza, zmiany zakresów skali.
 • Metody pomiarów oporu.
 • Jednostki elektryczne.

Tabela

 

Promieniotwórczość

Wyznaczenie współczynnika absorpcji promieniowania.

 • Budowa jądra atomowego, energia wiązania.
 • Promieniowanie jądrowe rodzaje, własności.
 • Pochłanianie promieniowania, prawo osłabienia.
 • Przemiany promieniotwórcze, promieniotwórczość naturalna i sztuczna.
 • Prawo rozpadu promieniotwórczego.
 • Aktywność źródeł.
 • Oddziaływanie biologiczne promieniowania jonizującego.

Tabela

 

Przepływ krwi

 • Układ termodynamiczny i parametry stanu
 • Zerowa zasada termodynamiki
 • Temperatura i energia cząstek, skale temperatur
 • Energia wewnętrzna oraz praca w termodynamice
 • Ciepło, proces przekazywania i wymiany ciepła
 • Ciepło właściwe, pojemność cieplna
 • Rozszerzalność cieplna
 • I zasada termodynamiki (matematycznie oraz słownie)
 • Bilans cieplny i zasady jego zapisu.

Tabela

 

Refraktometr

Zależność współczynnika załamania od stężenia roztworu.

 • Światło jako fala elektromagnetyczna.
 • Prawo odbicia i załamania światła.
 • Współczynnik załamania względny i bezwzględny.
 • Całkowite wewnętrzne odbicie, kąt graniczny.
 • Refraktometr Abbego.

Tabela

 

Soczewki

Wyznaczanie zdolności skupiającej.

 • Prawo odbicia i załamania światła.
 • Współczynnik załamania względny i bezwzględny.
 • Powstawanie obrazów w soczewkach.
 • Równania soczewkowe, zależność ogniskowej od parametrów soczewki, powiększenie.
 • Zdolność skupiająca soczewki i układów soczewek.
 • Dioptria.
 • Metoda Bessela wyznaczania ogniskowej soczewki.

Tabela

 

Spektrofotometria absorpcyjna z zakresu UV-Vis.

 • Podstawowe wielkości opisujące promieniowanie EM i zakres widzialny(Vis), ultrafiolet (UV) i podczerwień (IR).
 • Formy energii wewnętrznej cząsteczek.
 • Powstawanie widm absorpcyjnych, prawdopodobieństwo absorpcji, reguły wyboru.
 • Różnice w widmach elektronowych atomów oraz prostych cząsteczek w stanie gazowym i barwników w roztworach.
 • Absorbancja (A) i transmitancję (T) ? Związek między A a T?
 • Prawo Lamberta – Beera, odstępstwa od tego prawa. Współczynnik ekstyncji – jednostki i typowe wartości.
 • Diagram stanów elektronowych Jabłońskiego ( stany singletowe i trypletowe, przekazywanie energii), przesunięcie Stokesa.
 • Podstawowe jednostki energii w spektroskopii.

Tabela

 

Stalagmometr (Napięcie powierzchniowe cieczy)

Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego.

 • Kinetyczno-molekularna teoria budowy cieczy.
 • Siły międzycząsteczkowe.
 • Ciśnienie molekularne.
 • Ciśnienie powierzchni zakrzywionej, wzór Laplace'a.
 • Adhezja i kohezja.
 • Powstawanie menisku, włoskowatość.
 • Metody pomiaru współczynnika napięcia powierzchniowego.  

Tabela

 

Termoogniwo - Termopara

 • Wiązania metaliczne.
 • Praca wyjścia elektronów z metalu.
 • Elektronowolt.
 • Poziom Fermiego.
 • Kontaktowa różnica potencjałów na złączu dwóch metali.
 • Zjawisko termoelektryczne.
 • Praktyczne zastosowanie termoelementów.

Tabela

 

Ultradźwięki

Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych lub modułu Younga.

 • Fale mechaniczne, równanie fali płaskiej, rodzaje fal.
 • Prędkość i natężenie fali.
 • Zależność prędkości od właściwości sprężystych ośrodka.
 • Prawo Hookea, moduł Younga.
 • Fale akustyczne, ultradźwięki.
 • Ciśnienie akustyczne i natężenie dźwięku, głośność.
 • Wytwarzanie ultradźwięków, zastosowania czynne i bierne.

Tabela

 

Wahadło fizyczne

 • Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
 • Moment bezwładności, twierdzenie Steinera.
 • Drgania harmoniczne nie tłumione i tłumione.
 • Wahadło fizyczne.
 • Moment siły jako wektor

 

 

Wahadło matematyczne

Wyznaczenie przyśpieszenia ziemskiego.

 • Ruch harmoniczny prosty, wykresy i wzory na wychylenie, prędkość i przyśpieszenie w tym ruchu.
 • Wahadło matematyczne - definicja, wyprowadzenie wzoru na okres drgań.
 • Prawo powszechnego ciążenia.
 • Częstotliwość, amplituda i okres drgań wahadła.

Tabela

 

Wahadło sprężynowe

 • Ruch harmoniczny nietłumiony i tłumiony (opis, wykresy, wzory);
 • Wychylenie, prędkość i przyspieszenie w ruchu harmonicznym (opis, wykresy, wzory);
 • Częstotliwość, okres i amplituda drgań;
 • Pojęcie ciężaru i masy;
 • Ruch drgający ciała zawieszonego na sprężynie;
 • Prawo Hooke’a
 • Pojecie izochronizmu drgań

Tabela 

 

« wstecz