srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Dydaktyka

Regulamin BHP obowiązujący w pracowniach studenckich

 REGULAMIN  BHP  OBOWIĄZUJĄCY  NA  PRACOWNI  FIZYKI

 

Niedozwolone jest dopuszczenie studentów do zajęć na Pracowniach Fizyki bez uprzedniego zaznajomienia ich z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Studenci wykonujący ćwiczenia na Pracowni Fizyki są narażeni na:

·      porażenie prądem elektrycznym,
·      uszkodzenie wzroku promieniowaniem laserowym,
·      zatrucia środkami chemicznymi,
·      zagrożenie pożarowe.
 

W związku z powyższym studenci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 
 1. Należy zapoznać się z umiejscowieniem głównego wyłącznika energii elektrycznej oraz innych wyłączników umożliwiających natychmiastowe odłączenie stanowisk pracy od źródeł prądu.
 2. Wykonywać ćwiczenia tylko na stanowisku wskazanym przez prowadzącego zajęcia. Nie wolno używać innego sprzętu niż przydzielony do tego ćwiczenia oraz zabrania się samowolnego przechodzenia do innych stanowisk pomiarowych.
 3. Włączanie urządzeń i zestawionych obwodów elektrycznych do źródeł zasilania, może być dokonane jedynie przez prowadzącego zajęcia ze studentami lub osobę upoważnioną.
 4. Przy pracy z obwodami elektrycznymi zmontowanymi samodzielnie, należy zachować szczególną ostrożność. Modyfikowanie zbudowanego obwodu jest dozwolone jedynie po odłączeniu napięcia zasilającego i jedynie pod nadzorem prowadzącego ćwiczenia.
 5. Zabronione jest otwieranie obudów oraz manipulowanie wewnątrz aparatury.
 6. Nie wolno dotykać nieizolowanych elementów maszyn, urządzeń, aparatury znajdującej się pod napięciem oraz elementów urządzeń wirujących.
 7. W przypadku porażenia prądem elektrycznym należy odłączyć poszkodowanego od źródła prądu i w razie potrzeby przystąpić do czynności ratunkowych.
 8. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę promieniowania laserowego i mikrofalowego. Należy unikać promieniowania rozproszonego i odbitego lasera.
 9. Należy bardzo ostrożnie obchodzić się z termometrami rtęciowymi oraz innymi elementami zawierającymi rtęć.
 10. Należy zachować środki ostrożności podczas prac z użyciem substancji i preparatów chemicznych.
 11. Wszystkie urazy, skaleczenia, poparzenia lub zatrucia należy bezzwłocznie zgłosić u prowadzącego ćwiczenia.
 12. W przypadku wątpliwości i uwag dotyczących bezpieczeństwa pracy należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia.
 13. Należy ściśle przestrzegać obowiązków wynikających z instrukcji przeciwpożarowej.
 14. O zakończeniu pracy należy powiadomić osobę prowadzącą w celu sprawdzenia stanowiska.
 15. W pomieszczeniach - pracowniach, w których odbywają się zajęcia nie wolno spożywać pokarmów i napojów oraz palić tytoniu.
 16. Wszyscy studenci odbywający ćwiczenia na Pracowni Fizycznej potwierdzają przyjęcie do wiadomości powyższych zaleceń - ustaleń własnoręcznym podpisem.
 
 
Kierownik Katedry Fizyki

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

 
Dodatkowe zalecenia:
 • Przed rozpoczęciem zajęć studenci czekają przed drzwiami głównymi Katedry Fizyki. Na zajęcia są zapraszani przez osobę prowadzącą. Proszę nie czekać na rozpoczęcie zajęć przed Pracowniami Fizyki na korytarzu.
 • Przed rozpoczęciem zajęć proszę o wyłączenie wszystkich telefonów komórkowych. Zabrania się korzystania z telefonów w trakcie trwania zajęć na pracowni oraz w czasie wykładu.
 • Wszystkie wydawane przyrządy służące do wykonania ćwiczeń, po ich wykonaniu, oddajemy prowadzącemu zajęcia.

 

« wstecz