wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Historia

« wstecz

Katedra funkcjonuje samodzielnie od 1 października 1997 roku decyzją Senatu Akademii Rolniczej w Lublinie. Jej korzenie sięgają jednak roku 1946, kiedy to na Wydziale Rolnym UMCS utworzono Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego.

W 1950 roku Zakład został przekształcony w Katedrę Mechanizacji Rolnictwa. W 1962 roku powołano w Katedrze Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych, który jest bezpośrednim prekursorem Katedry. Formalnie Zakład zaczął funkcjonować dwa lata później, kiedy jego kierownikiem został doc. dr hab. Jacek Orzechowski, który pełnił tę funkcję do 1989 roku. W latach 1989-1995 Zakładem kierował prof. dr hab. Kazimierz Tomaszewski. Po jego przejściu na emeryturę w 1995 roku kierownictwo Zakładu powierzono ówczesnemu dr hab. inż. Mieczysławowi Szpryngiel, który kierował katedrą do 2013 roku. W 1997 r. Zakład przekształcono w Katedrę, a w 2002 r. zmieniono nazwę na Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej. W tym samym roku również w ramach Katedry powołano Zakład Zarządzania Jakością pod kierownictwem prof. dr hab. Józefa Sawy. Kolejna zmiana nazwy uwzględniająca zakres badań naukowych i działalności dydaktycznej nastąpiła 15 listopada 2012 roku. Zmieniono drugi cżłon nazwy i obecnie jest to Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Od 2013 do 2015 roku Katedrą kierował prof. Józef Sawa, a od 2015 roku dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk.

Górny rząd od prawej: dr inż. Artur Przywara, prof. dr. hab inż. Sławomir Kocira, dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz,

dr hab. inż. Milan Koszel, prof. dr hab. Edmund Lorencowicz, dr inż. Witold Kowalik, mgr inż. Marek Milanowski (doktorant), prof.  dr hab. Janusz Nowak, Marian Przywara

Dolny rząd od prawej: mgr inż. Lidia Duda, dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, mgr inż. Anna Krawczuk,

dr hab. inż. Magdalena Kachel

 

W latach 2000-2020 w Katedrze wykonano 12 prac doktorskich, 6 pracowników uzyskało stopień dr habilitowanego, 3 tytuł profesora nauk rolniczych i 1 tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. W okresie tym realizowano dwa projekty badawcze przyznane przez NCBiR i jeden projekt międzynarodowy niewspółfinansowany w ramach współpracy z CRA-W w Gembloux. Dorobek naukowy pracowników katedry w latach 200-2020 liczy ponad 700 oryginalnych prac twórczych (artykuły naukowe, monografie i rozdziały w monografiach) w tym 58 w czasopismach z obliczanym IF. W okresie tym zastrzeżono w Urzędzie Patentowym 5 patentów i 5 wzorów użytkowych a 3 zgłoszenia patentów i 3 wzory użytkowe czeka na rozpatrzenie. Dodatkowo opublikowano 200 artykułów popularnonaukowych.

 

Od 2006 roku organizowane są wspólnie z CRA-W Gembloux Międzynarodowe Sympozja "Farm Machinery and Process Management in Sustainable Agriculture".

 

Zgodnie z zarządzeniem rektora UP od 15 listopada 2012 roku katedra nosi nazwę:

 

KATEDRA EKSPLOATACJI MASZYN I ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNYMI

 

Kierownicy Zakładu/Katedry

 

Prof. dr hab. Jacek Orzechowski (1923-1989)

Pierwszy Kierownik Zakładu Eksploatacji Sprzętu Rolniczego (1966-1989)

 

Urodził się 29 kwietnia 1923 r. w Łupinach woj. siedleckie, zmarł 24 maja 1989 r. w Lublinie.

Mgr inż. Wydz. Rolnego UMCS (1950), dr nauk rolniczych Wydz. Rolniczego WSR (1960), dr hab. nauk rolniczych w zakresie mechanizacji rolnictwa tego Wydz. (1965), prof. nadzw. (1969), prof. zw. (1975)

Asystent Katedry Maszynoznawstwa Ogólnego Wydz. Rolnego UMCS (1950-1960), adiunkt Kat. Mechanizacji Rolnictwa Wydz. Rolniczego WSR (1961-1965), docent, kierownik Zakładu Eksploatacji Maszyn Rolniczych (1966-1989), prodziekan Wydz. Rolniczego (1960-1963), zastępca dyr. Inst. Mechanizacji Rolnictwa (1963-1969), dziekan Wydziału Techniki Rolniczej (1969-1972), prorektor ds. nauki (1972-1975), dyr. Inst. Mechanizacji Rolnictwa (1976-1982), kierownik Międzyuczelnianego Studium Pedagogicznego (1986-1989).

Prezes ZNP (1955-1959), przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego (1977-1987), przewodniczący Krajowego SITR, Sekcja Mechanizacji Rolnictwa (1970-1973), przewodn. Zespołu Filmu Badawczego PAN (1977-1989), członek Rady Głównej Szkol. Wyższ. i Nauki (1972-1976), przewodn. Zespołu Technologii Kształcenia, zastępca przewodn. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1975-1981), sekretarz Głównej Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (1974-1978).

Autor lub współautor ponad 500 publikacji z zakresu mechanizacji rolnictwa, dydaktyki szkoły wyższej, a także 8 podręczników i skryptów, 19 filmów dydaktycznych i dokumentalnych. Kierownik 95 prac magisterskich, promotor 20 przewodów doktorskich, opiekun 8 przewodów habilitacyjnych.

Żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1959), Złoty Krzyż Zasługi (1961), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1971), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1969), „Zasłużony Nauczyciel PRL” (1974), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1979)

 

Prof. dr hab. Kazimierz Tomaszewski (1925-2003)

Kierownik Zakładu Eksploatacji Sprzętu Rolniczego (1989-1995)

Urodził się 20 stycznia 1925 r. w Radawcu woj. lubelskie, zmarł 24 listopada 2003 roku w Lublinie.

Mgr inż. Wydz. Rolnego UMCS (1951), dr nauk rolniczych Wydz. Rolniczego WSR (1969), dr hab. nauk technicznych w zakresie mechanizacji rolnictwa Wydz. Techniki Rolniczej (1976), prof. nadzw. (1986), prof. zw. (1994).

Asystent Katedry Ogólnej Uprawy i Hodowli Roślin Wydz. Rolnego UMCS (1949-1952), agronom Powiatowego Zarządu Rolnictwa w Lublinie (1952-1955); wiceprezes ds. mechanizacji Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Lublinie (1961-1966); St. asystent ds. mechanizacji w Zakładzie Szkolenia Praktycznego WSR (1966-1969); adiunkt w Zakładzie Eksploatacji Sprzętu Rolniczego na Wydziale Techniki Rolniczej (1969-1977); docent w tymże Zakładzie (1977-1986); zastępca dyrektora Instytutu Mechanizacji Rolnictwa ds. dydaktyki (1976-1982); prodziekan Wydziału Techniki Rolniczej (1984-1990); kierownik Zakładu Eksploatacji Sprzętu Rolniczego IMR (1989-1995). W 1995 r. przeszedł na emeryturę, ale nadal aktywnie uczestniczył w pracach Katedry, czego wyrazem jest jego udział w projektach badawczych KBN. Prezes wydziałowej organizacji ZNP (1976-1980).

Poseł na Sejm PRL (1957-1961); członek WRN i przew. Komisji Rolnej i Leśnej WRN (1961-1966); przew. Zespołu ds. mechanizacji i budownictwa przy wojewodzie lubelskim (1986-1989); członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN (1985-1989); członek sekcji Techniki Rolniczej KBN (1991-1993).

Autor ponad 140 publikacji z zakresu technologii prac maszynowych, transportu rolniczego, organizacji i ekonomiki mechanizacji w gospodarstwach indywidualnych, w tym 3 podręczników i 3 skryptów. Kierownik 38 prac magisterskich, promotor 2 przewodów doktorskich.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1957), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1963), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1989).


Prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel

Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej (1995-2013)

Urodził się 10 sierpnia 1943 r. w Łucku.

Studia w latach 1963-1968 odbył na Wydziale Rolniczym WSR w Lublinie. Doktorant studiów stacjonarnych na Wydziale Techniki Rolniczej AR w Lublinie (1970-1974); st. asystent (1975-1976); adiunkt (1976-1994); prof. nadz. AR (1994-2004); prof. zw. (od 2004); prodziekan Wydz. Techniki Rolniczej (1993-1999); dziekan Wydz. Inżynierii Produkcji (1999-2005).

Autor i współautor ponad dwustu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu nowych technologii kombajnowego zbioru nasion roślin niezbożowych, traw nasiennych, prosa, kanaru i nowych dwuzerowych odmian rzepaku. Popularyzator i entuzjasta wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym energii słońca i wiatru. Współautor 1 podręcznika; autor 2 patentów i 14 wzorów użytkowych. Promotor 6 prac doktorskich, 35 prac magisterskich i 5 prac inżynierskich.

Członek: Sekcji Mechanizacji Komitetu Techniki Rolniczej PAN (1993-1995 i 2003-2005); Ligi Obrony Kraju (od 1957); Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (od 1963); ZNP (od 1970); Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego (od 1997).

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1988); Złota odznaka „Zasłużony Działacz LOK” (1976); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997); Złoty Medal „Za zasługi dla LOK” (2001); Złoty Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” (2002).

 

Prof. dr hab. Józef Sawa (1945-2019)

Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi (2013-2015)

Urodził się 21 sierpnia 1945 r. w Łopienniku Górnym, woj. lubelskie, zmarł 9 stycznia 2019 roku.

W 1968 r. ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu. Pracę magisterska pt. „Postęp techniczny a produktywność w Kombinacie PGR Manieczki” napisał w Katedrze Ekonomiki i Organizacji AR w Poznaniu. W latach 1968-1990 pracował w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) w tym: do 1978 r. w Poznaniu, a następnie do 1990 r. w Zakładzie Oceny Sprzętu Rolniczego w Lublinie, z-ca kier. Zakładu.), a od 1991 r. w AR w Lublinie. Odbył roczny staż w USA (1971-1972).

Stopień dr nauk rolniczych uzyskał w 1977 r. (IBMER Warszawa), po obronie pracy pt. „Analiza czynników warunkujących zakres koncentracji stada bydła w gospodarstwach wielkoobszarowych", a w 1998 r. uzyskał stopień dr hab. w zakresie inżynierii rolniczej — organizacji ekonomiki mechanizacji rolnictwa, na podstawie dorobku naukowego i przedłożonej w AR Lublin rozprawy habilitacyjnej pt. „Mechanizacja produkcji i czynniki determinujące jej efektywność w gospodarstwach rodzinnych”.

W 2004 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych, od 2010 prof. zwyczajny UP w Lublinie.

W swoim dorobku naukowym posiada 210 publikacje, w tym 88 samodzielnych, a 56 zaliczanych do oryginalnych prac twórczych. Jest współautorem 1 skryptu, autorem lub współautorem 5 świadectwa patentowe oraz zrealizował szereg opracowań niepublikowanych (ponad 200), dotyczących badań kwalifikacyjnych i bezpieczeństwa eksploatacji maszyn rolniczych. Wypromował dwóch doktorów oraz był kierownikiem naukowym 56 prac magisterskich, także 22 prac inżynierskich.

Od lat współpracuje z Agricultural Research Centre (W-CRA) Gembloux w Belgii oraz z ośrodkami naukowymi w kraju, w tym wielokrotny współautor projektów realizowanych w IBMER Warszawa. Był uczestnikiem i koordynatorem realizowanych w ramach KBN projektów badawczych w tym:

- Kierownik projektu badawczego 3 P06R 037 22 ( na lata 2002-2004) p.t. „Wpływ nowych technologii oraz poziomu i struktury nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych”,

- Koordynator projektu międzynarodowego MNiSW: Decyzja NR 493/N-Belgia/2009/0

(na lata 2009-2012) p.t. „ Opracowanie metod i urządzenia do kompleksowych badań pracy rozpylaczy rolniczych oraz walidacja tych metod”.

- Koordynator tematu badawczego KBN B1 / 2001-2002, realizowanego z W-CRA Belgia p.t. „Badania nad ekologicznie akceptowanymi technikami aplikacji agrochemikaliów w rolnictwie”

Członek: Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Sekcji Mechanizacji przy Komitecie Techniki Rolniczej PAN oraz Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa przy Oddziale PAN w Lublinie.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką IBMER Warszawa, odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”.

 

Dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk

Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi (2015 - obecnie)