Menu

Aktualności

17.09.2018

 

Tu realizowany jest projekt:

 

nr POWR.03.05.00-00-Z232/17

 

pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

 

           Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju