Menu

Szkolenia i warsztaty

13.11.2018

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty certyfikacyjne pt.: „Model Transnacjonalnego Doradztwa Kariery - model pracy z osobami zainteresowanymi transnacjonalną mobilnością zawodową” organizowane w ramach projektu „Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Pracowników LAMOS EU” realizowanego we współpracy z partnerami z Cypru, Hiszpanii, Grecji oraz Niemiec przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 
Warsztaty mają na celu:
- przygotowanie do pracy z innowacyjnym Modelem wsparcia osób wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia zatrudnienia oraz adaptacji pracownika na zagranicznym rynku pracy, opracowanym we współpracy z ekspertami i doradcami z zagranicy w kontekście współczesnych zmian dokonujących się na międzynarodowym rynku pracy, które mają istotny wpływ na kształtowanie poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa personalnego
- zapoznanie uczestników ze skutecznymi narzędziami wspierającymi realizację Modelu i klientów w osiąganiu celów związanych z transgraniczną mobilnością zawodową, które podniosą efektywność pracy indywidualnej z klientem wraz z konkretnymi metodami jak je zastosować w praktyce. Narzędzia udostępniane uczestnikom to m.in. schemat wywiadu zawodowego i rozmowy doradczej, Indywidualny Plan Transnacjonalnej Mobilności Zawodowej, elektroniczne narzędzie psychometryczne do diagnozy gotowości do wyjazdu do pracy zagranicę - LAMOS, scenariusze i programy szkoleń. 
Warsztaty skierowane są do doradców zawodowych, doradców kariery, doradców klienta z urzędów pracy, pośredników pracy, pracowników agencji zatrudnienia, agencji pracy, przedstawicieli firm/ przedsiębiorców zatrudniających pracowników z zagranicy lub/i delegujących pracowników do pracy zagranicę, psychologów, coachów, mentorów wspierających osoby wyjeżdzające do pracy zagranicą. 
Miejsce: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin)
Data: 24 listopada 2018 r. w godzinach od 09:00 do 14:00. 
Prowadzącym zajęcia będzie dr Wiesław Talik – trener, psycholog, coach, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364), wykładowca akademicki, doradca zawodowy.  
Każdy uczestnik, który ukończy warsztaty, otrzyma certyfikat wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do dnia 20 listopada 2018 r. na adres e-mail:  anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl lub telefonicznie na numer: (81) 710-46-40.

06.11.2018

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie”

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 5 – ciu powiatów (powiat: lubelski, miasto Lublin, łęczyński, opolski, świdnicki) woj. Lubelskiego, w tym w szczególności:

¾     Osoby pozostające bez zatrudnienia,

¾     Osoby bezrobotne z III profilem,

¾     Osoby o niskich kwalifikacjach,

¾     Osoby z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach projektu oferujemy:

¾     Diagnoza potrzeb

¾     Poradnictwo zawodowe z IPD

¾     Trening podstawowych kompetencji społecznych

¾     Warsztaty- techniki aktywnego poszukiwania pracy

¾     Zajęcia z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego

¾     Pośrednictwo pracy

¾     SZKOLENIA zawodowe do wyboru:

·         Cukiernik (120 h)

·         Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (120 h)

·         Kosmetyczka (120 h)

¾     Staże 4 –miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

¾      stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,

¾      stypendium szkoleniowe 798,00 zł netto,

¾      zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,

¾      materiały szkoleniowe,

¾      zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,

¾      wyżywienie i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

09.10.2018
ilustracjaWykazy zajęć poradnictwa grupowego w IV kwartale 2018 r., organizowanych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie oraz w Filiach WUP w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Zapraszamy iosoby bezrobotne, poszukujące pracy i innych zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach.
02.10.2018
ilustracja INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE zaprasza osoby zainteresowane podjęciem studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 do wzięcia udziału w projekcie: Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ŚRODOWISKO I ZDROWIE
19.09.2018
ilustracja „Mikro innowacje – makro korzyści” – partnerski projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie projekt w ramach którego rozwijamy i testujemy nowatorskie pomysły z pogranicza obszaru edukacji i zatrudnienia. Garść aktualności po dłuższej przerwie związanej z zakończeniem naboru do projektu i okresem wakacyjnym:
17.10.2017
ilustracja Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie " Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych".
13.07.2017
ilustracja Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego zaprasza studentów i absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do uczestnictawa w bezpłatnych Kursach Kwalifikacyjnych Zawodowych.